Nagroda Dyrektora Instytutu – staż w Parlamencie Europejskim

Informujemy, że od bieżącego roku akademickiego wszyscy studenci mogą starać się o zdobycie Nagrody Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce za aktywność organizacyjną i działania na rzecz społeczności studenckiej.

Nagrodą jest miesięczny staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli, ufundowany przez europosła Stanisława Ożoga. W ramach stażu, student otrzyma stypendium na pokrycie kosztów dojazdu, mieszkanie, a także częściowe utrzymanie.

O nagrodę mogą ubiegać się wszyscy studenci studiów I i II stopnia Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, także absolwenci Instytutu w danym roku akademickim. Przy przyznawaniu nagrody będą brane pod uwagę działania organizacyjne na rzecz Instytutu, a także aktywność na rzecz społeczności studenckiej.

Prawo do zgłaszania kandydatur mają wszyscy studenci, a także pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu. Uzasadnione wnioski będzie można składać od 15 do 30 czerwca 2016 r. w sekretariacie Instytutu. Szczegółowe zasady przyznawania nagrody zawarte są w regulaminie. Staż w 2016 r. odbędzie się w dniach 5 września – 2 października.

Regulamin przyznawania nagrody Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce UR za działalność na rzecz Instytutu i społeczności studenckiej