Prof. Agnieszka Pawłowska członkiem Komitetu Nauk Politycznych PAN

Prof. Agnieszka Pawłowska członkiem Komitetu Nauk Politycznych PAN
Prof. Agnieszka Pawłowska, dyrektor Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego została wybrana do Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020-2023.  

Agnieszka Pawłowska jest profesorem nauk społecznych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z samorządem terytorialnym w ujęciu porównawczym, rozwojem lokalnym i regionalnym oraz governance. Jest autorką, współautorką oraz redaktorką i współredaktorką – ponad 150 publikacji naukowych, m.in. 4 monografii autorskich, 6 monografii pod redakcją lub współredagowanych, a także ponad 80 artykułów autorskich i współautorskich. Jej ostatnia książka pt. „Samorząd terytorialny w Stanach Zjednoczonych Ameryki” została nagrodzona w Konkursie im. Profesora Jana Baszkiewicza za najlepszą monografię naukową z zakresu nauk o polityce wydaną w 2016 r. Prof. Pawłowska była stypendystką Fundacji Fulbrighta i Fundacji Kościuszkowskiej, a także Research Support Scheme, Uniwersytetu Europy Środkowej w Pradze. Odbyła staże naukowe w: University of California, Irvine oraz Arizona State University. Od września 2012 r. kieruje Instytutem Nauk o Polityce UR.