Sprawozdanie z I Seminarium Naukowego Sekcji Administracji i Polityk Publicznych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych „Polityki publiczne – kreowanie i wdrażanie”, Iwonicz Zdrój, 17-18 marca 2016 roku

W dniach 17-18 marca 2016 roku w Iwoniczu Zdroju odbyło się Pierwsze Seminarium Naukowe Sekcji Administracji i Polityk Publicznych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

            Pomysł na cykliczne spotkania dotyczące zagadnień z zakresu administracji publicznej, samorządu terytorialnego, polityk publicznych zrodził się podczas zebrania założycielskiego nowej Sekcji, które odbyło się w czasie III Kongresu Politologicznego w dniach 22-24 września 2015 roku w Krakowie.

            Organizatorami pierwszego Seminarium Naukowego Sekcji Administracji i Polityk Publicznych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych zatytułowanego „Polityki publiczne – kreowanie i wrażanie” był Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. W seminarium wzięli udział przedstawiciele kilkunastu ośrodków akademickich zajmujący się naukowo różnymi aspektami polityk publicznych.

            W pierwszej sesji w dniu 17 marca 2016 roku w obradach uczestniczyli    dr hab. prof. SGH Andrzej Zybała (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), dr hab. prof. UJK Lucyna Rajca (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), dr hab. prof. UAM, Robert Kmieciak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr Magdalena Miszczuk (Politechnika Lubelska), dr Małgorzata Kmak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), mgr Mateusz Jęczarek (Uniwersytet Warszawski). Prelegenci przedstawili referaty dotyczące specyfiki polityk publicznych, ich złożoności, wielowymiarowości oraz uwarunkowań, a także zaangażowanych aktorów i ich wzajemnych relacji.

            W drugiej sesji, która odbyła się w dniu 17 marca 2016 roku, prelegentami byli dr Justyna Andres-Morawska (Uniwersytet Łódzki), dr hab., prof. nadzw. Stanisław Faliński (Collegium Civitas), dr hab., prof. nadzw.  K. Łabędź (Akademia Ignatianum w Krakowie), dr Paweł Antkowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr Anna Kołomycew (Uniwersytet Rzeszowski), dr Bogusław Kotarba (Uniwersytet Rzeszowski) oraz mgr Ewa Draus (Sejmik Województwa Podkarpackiego). Tematyka tej sesji koncentrowała się wokół zagadnień dotyczących form współpracy, aktywności obywatelskiej oraz instrumentów partycypacji publicznej i możliwości ich wykorzystania w procesach tworzenia i realizacji polityk publicznych.

            W drugim dniu seminarium – 18 marca 2016 r. – obrady odbywały się w ramach dwóch sesji. Podczas pierwszej, w której uczestniczyli dr hab. prof. nadzw. Andrzej Miszczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), mgr Daniel Nowak (Uniwersytet Warszawski), dr Łukasz Świetlikowski (Uniwersytet Warszawski), mgr Michał Szczegielniak (Uniwersytet Warszawski), prof. V. Gulay, doc. L. Doskich (Politechnika Lwowska), dr Marek Świstak (Uniwersytet Jagielloński) oraz mgr Justyna Wiśniewska-Grzelak (Uniwersytet Warszawski), poruszono problematykę planowania strategicznego i nowych kierunków działalności administracji publicznej i realizacji polityk publicznych, a także skoncentrowano się na zagadnieniach dotyczących polityki informacyjnej, mechanizmach wspierania polityk publicznych w kontekście dostępnych środków finansowanych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

Druga sesja poświęcona została politykom publicznym realizowanym wobec wybranych grup etnicznych, zagadnieniem z zakresu polityki bezpieczeństwa na poziomie lokalnym oraz upolitycznienia polityk publicznych. Uczestniczyli w niej dr hab. prof. WSIZ Marcin Szewczyk, dr Maja Biernacka, dr Tomasz Szyszlak (Uniwersytet Wrocławski), mgr Bartłomiej Celejewski (Uniwersytet Warszawski), dr Łukasz Wojciechowski (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie).

            Sesje naukowe oraz dyskusję po wystąpieniach prelegentów moderowała dr hab. prof. UR Agnieszka Pawłowska, Kierownik Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego i Przewodnicząca Sekcji Administracji i Polityk Publicznych PTNP oraz Prezes Oddziału PTNP w Rzeszowie.

            Po zakończeniu części merytorycznej seminarium, odbyło się spotkanie integracyjne, podczas którego ustalono, iż kolejne Seminarium Naukowe Sekcji Administracji i Polityk Publicznych wiosną 2017 roku zostanie zorganizowane przez członków Sekcji reprezentujących Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Anna Kołomycew