Instytut Nauk o Polityce

Instytut Nauk o Polityce (wcześniej Katedra Politologii) na Wydziale Socjologiczno-Historycznym funkcjonuje od 1 lipca 2001 r. Od 1 września 2012 r. Instytutem kieruje prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Pawłowska. Uchwałą nr 27/2006 PKA z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na poziomie I stopnia kierunek politologia otrzymał pozytywną ocenę.

W Instytucie zatrudnionych jest 18 nauczycieli akademickich: 6 doktorów habilitowanych na stanowisku profesora oraz 12 doktorów.
 

Instytut prowadzi studia:

 • stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie)
 • stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie)
 • podyplomowe: Menedżer w samorządzie terytorialnym oraz Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa


Program zajęć I i II stopnia – zgodny z Krajowymi Ramami Kształcenia – pozwala na przyswojenie wiedzy w zakresie m.in. funkcjonowania państwa i prawa, reguł uprawiania polityki, struktur administracyjnych wszystkich szczebli, komunikowania politycznego, kierunków integracji europejskiej, procesów globalizacji. Studia na kierunku politologia pozwalają zdobyć niezbędne umiejętności językowe oraz w zakresie technologii informatycznych; uczą pracy w grupie, rozwiązywania zadań, przygotowywania projektów.

Na studiach I stopnia studenci mają do wyboru specjalności w zakresie dziennikarstwa politycznego, polityki bezpieczeństwa i realizacji projektów europejskich. Na studiach II stopnia studenci mogą dokonywać wyboru przedmiotów w ramach trzech specjalności: zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym, polityka bezpieczeństwa, komunikowanie i nowe media.
 

Podstawowe kierunki badań prowadzonych w Instytucie są następujące:

 • badania porównawcze systemów politycznych w Europie,
 • aspekty instytucjonalno-prawne polityki zagranicznej państw współczesnych,
 • mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowej,
 • wymiar krajowy, regionalny i lokalny polityki społecznej i gospodarczej Polski,
 •  nowe modele, kierunki i instrumenty rozwoju lokalnego i regionalnego,
 • rola mediów i komunikowania społecznego w procesie współrządzenia,
 • ewolucja ideologiczna partii politycznych w Polsce oraz jej znaczenie dla kształtu współczesnej rywalizacji politycznej.

 


W Instytucie realizowane są projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki oraz w ramach dotacji celowej MNiSW na prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców. Pracownicy Instytutu Nauk o Polityce biorą udział w realizacji projektu Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytut Nauk o Polityce współpracuje z Instytutem Politologii Uniwersytetu w Preszowie (Słowacja) w zakresie przygotowywania i realizacji projektów europejskich.

Od 2004 r. Instytut wydaje czasopismo naukowe „Polityka i Społeczeństwo”. Publikacja naukowa zamieszczona na łamach pisma „Polityka i Społeczeństwo”, zgodnie z wykazem czasopism punktowanych ogłoszonym przez MNiSW, otrzymuje 6 punktów.

 

Rada Interesariuszy Zewnętrznych Instytutu Nauk o Polityce


Od roku 2013 przy Instytucie Nauk o Polityce działa Rada Interesariuszy Zewnętrznych. Pierwsze spotkanie Rady odbyło się 27 marca 2013 r. W jej składzie znajdują się przedstawiciele:

 • administracji publicznej: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i Starostwa Powiatu Łańcuckiego,
 • stowarzyszeń: Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”,
 • partii politycznych: Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Prawa i Sprawiedliwości, Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
 • mediów: Polskiego Radia Rzeszów, TVP Rzeszów, Tygodnika "Reporter", Agencji Public Relations Exacto w Rzeszowie oraz Agencji Public Relations PRIORI
 • Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.