Plany studiów dla osób rozpoczynających kształcenie od roku akademikicego 2016/2017:

 

 

Sylwetka absolwentów Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego:

 

I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne


Dziennikarstwo polityczne

Absolwent specjalności „Dziennikarstwo polityczne” wyjaśnia znaczenie i rolę przekazów medialnych we współczesnym świecie, zarówno w odniesieniu do funkcjonowania mediów na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym. Jest świadomym odbiorcą przekazów medialnych. Charakteryzuje rynek medialny i opisuje reguły, które mają wpływ na funkcjonowanie mediów tradycyjnych i nowych. Analizuje funkcjonowanie różnych typów mediów i ich oddziaływanie na sferę polityki. Potrafi zastosować i wykorzystać szeroką paletę gatunków dziennikarskich, zarówno informacyjnych jak i publicystycznych. Dobiera odpowiednie formy dziennikarskie zarówno w odniesieniu do mediów tradycyjnych i nowych. Absolwent jest przygotowany do pracy w redakcjach mediów lokalnych, regionalnych i ogólnokrajowych. Znajduje zatrudnienie na stanowiskach związanych z zarządzaniem informacją, prowadzeniem polityki informacyjnej i komunikowaniem w jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych i organizacjach politycznych.

Realizacja projektów europejskich

Absolwent specjalności „Relizacja projektów europejskich” posiada wiedzę o absorpcji środków pomocowych w ramach poszczególnych funduszy dostępnych dla Polski. Potrafi rozróżnić poszczególne fundusze, ich cele, zasady i wymogi oraz wskazać ich potencjalnych beneficjentów, a także przedstawić i ocenić przedsięwzięcia zrealizowane w swoim miejscu zamieszkania oraz regionie przy pomocy takich środków. Posiada także podstawowe umiejętności w zakresie pozyskiwania środków wypracowane podczas specjalistycznych zajęć warsztatowych. Umiejętność opracowania różnego rodzaju wniosków o dofinansowanie z użyciem specjalistycznych aplikacji gwarantuje, że będzie cennym pracownikiem instytucji i organizacji aplikujących o dofinansowanie realizowanych lub planowanych przedsięwzięć z funduszy UE i innych. Jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, biznesie oraz organizacjach pozarządowych ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków z europejskich funduszy unijnych i innych.

Polityka bezpieczeństwa

Absolwent specjalności „Polityka bezpieczeństwa” posiada wiedzę z zakresu nauk społecznych, związaną z szeroko rozumianymi zagadnieniami z zakresu polityki bezpieczeństwa państwa i władz lokalnych. Wybór specjalności „Polityka bezpieczeństwa” umożliwia również absolwentowi zapoznanie się z wieloaspektowymi rodzajami zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz sposobami przeciwdziałania tym zagrożeniom. Absolwent potrafi ocenić, analizować i interpretować zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego. Posiada również umiejętność analizowania krajowych problemów bezpieczeństwa w perspektywie międzynarodowej oraz potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w kreowaniu propozycji rozwiązań problemów bezpieczeństwa. Sektor bezpieczeństwa jest dynamicznie rozwijającym się segmentem rynku pracy. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu absolwent specjalności „Polityka bezpieczeństwa” nabywa kwalifikacje do pracy w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach bezpieczeństwa narodowego, mediach oraz związanych z bezpieczeństwem podmiotach sektora prywatnego.

 

II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne


Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym

Absolwent specjalności „Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym” posiada wiedzę na temat szeroko rozumianej problematyki rozwoju lokalnego i regionalnego, rozpoznaje i charakteryzuje instrumenty polityki rozwoju. Zna mechanizmy wyłaniania liderów lokalnych i regionalnych. Ma wiedzę o politykach sektorowych, które mogą służyć pobudzaniu i promowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego oraz formach i modelach zarządzania jednostkami terytorialnymi. Zna instytucjonalne, społeczno-kulturowe, ekonomiczne, prawne i organizacyjne podstawy funkcjonowania samorządu lokalnego i regionalnego. Posiada wiedzę o zarządzaniu finansami publicznymi, a także umiejętność stosowania instrumentów, wykorzystywanych przez organy administracji samorządowej. Potrafi również wskazać i opisać zakresy, formy i możliwości zaangażowania sektora prywatnego i społecznego w działania służące rozwojowi oraz zna formy współpracy i kooperacji na poziomie lokalnym i regionalnym. Jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego, w samorządzie gminnym i powiatowym ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk związanych z opracowaniem i realizacją strategii rozwoju regionalnego i lokalnego, a także planowaniem i realizacją polityk sektorowych.

Komunikowanie i nowe media

Absolwent specjalności "Komunikowanie i nowe media" posiada wiedzę na temat komunikowania i mediów. Charakteryzuje istotę komunikowania, wymienia różne definicje i rodzaje komunikowania, rozróżnia czym różni się komunikowanie werbalne od niewerbalnego, wyjaśnia rolę języka i mowy ciała w komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej, określa czynniki sprzyjające takiej komunikacji, jak i przeszkody, które ją utrudniają. Charakteryzuje istotę i rodzaje mediów, ich rolę w przestrzeni publicznej, siłę oddziaływania, a także odbiorców, do których dany przekaz jest skierowany. Rozróżnia znaczenie tradycyjnych i nowych mediów oraz mediów ogólnokrajowych i lokalnych oraz potrafi je wykorzystywać do zdobywania informacji i weryfikacji ich z innymi źródłami. Potrafi również sam napisać informację dziennikarską, a także stworzyć własną stronę internetową, na której mógłby ją zamieścić. Interpretuje i odczytuje komunikaty werbalne i niewerbalne, przekazywane przez zagraniczne lub obce kulturowo źródła w ten sposób, aby były zgodne z intencją nadawcy. Posiada kwalifikacje uprawniające go do pracy w mediach tradycyjnych i nowych. Może również pracować jako specjalista z zakresu komunikowania w firmach prywatnych, jednostkach samorządu terytorialnego, administracji i organizacjach pozarządowych.

Polityka bezpieczeństwa

Absolwent specjalności „Polityka bezpieczeństwa” posiada pogłębioną wiedzę z zakresu nauk społecznych, związaną z szeroko rozumianymi zagadnieniami z zakresu polityki bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa międzynarodowego. Wybór specjalności „Polityka bezpieczeństwa” umożliwia również absolwentowi zapoznanie się z wieloaspektowymi rodzajami zagrożeń dla bezpieczeństwa we współczesnym świecie (politycznymi, militarnymi, gospodarczymi i ekologicznymi) oraz sposobami przeciwdziałania tym zagrożeniom. Absolwent potrafi ocenić, analizować i interpretować zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego oraz wykorzystać wiedzę z zakresu teorii bezpieczeństwa w analizie polityki państw i innych podmiotów politycznych. Posiada również umiejętność analizowania krajowych problemów bezpieczeństwa w perspektywie międzynarodowej oraz potrafi przetransformować wiedzę teoretyczną na praktyczne scenariusze i projekty rozwiązań problemów bezpieczeństwa. Sektor bezpieczeństwa jest dynamicznie rozwijającym się segmentem rynku pracy. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu absolwent specjalności „Polityka bezpieczeństwa” nabywa kwalifikacje do pracy w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach unijnych, instytucjach bezpieczeństwa narodowego, mediach i korporacjach międzynarodowych, a także jako analityk sytuacji międzynarodowej.