Koło Naukowe Politologów

 

Zarząd Koła Naukowego Politologów UR – rok akademicki 2016/2017

 

Prezes Koła:       Jakub Kopyto  (II rok studiów I stopnia)

I wiceprezes:      Sandra Bożek (II rok studiów I stopnia - kierunek Historia)

II wiceprezes:     Dominik Boratyn (I rok studiów II stopnia)

Sekretarz:           Damian Wicherek (I rok studiów II stopnia)

Skarbnik:            Małgorzata Jakubas (I rok studiów I stopnia)
 

Członkowie Zarządu Koła:

Daniel Buś (III rok studiów I stopnia)

Karol Piękoś (I rok studiów II stopnia)

Jacek Sułuja (II rok studiów I stopnia)

Karolina Żyła (I rok studiów I stopnia)

                                              

 

Zarząd Koła Naukowego Politologów Uniwersytetu Rzeszowskiego w kadencji 2016/2017

Od lewej stoją: Damian Wicherek (sekretarz), Karolina Żyła (członek Zarządu), Dominik Boratyn (wiceprezes), Karol Piękoś (członek Zarządu), Daniel Buś (członek Zarządu), Aleksandra Puzyrewska (Prezes Koła),
Jacek Sułuja (członek Zarządu), Sandra Bożek (wiceprezes), Jakub Kopyto (członek Zarządu) i Małgorzata Jakubas (skarbnik).

 

Opiekunem Koła Naukowego Politologów jest dr Dominik Szczepański

 

Sekcje Koła Naukowego Politologów:

               - Nauk Politycznych

               - Dziennikarska

 

Kontakt e-mail: knp.ur@ur.edu.pl

 

W ramach Koła Naukowego Politologów:

Nauk politycznych, jest to połączenie zagadnień dotyczących kwestii politycznych (nauk politycznych, społecznych) oraz z zakresu administracji państwowej i samorządowej. Sekcja ta zajmuje się organizowaniem spotkań ze znanymi osobami świata polityki, a także wizyt w placówkach instytucji państwowych i pozapaństwowych.

Dziennikarska, sekcja ta zajmuje się szeroko zakrojoną tematyką, która mieści się w zagadnieniach mass media. Jej członkowie poznają funkcjonowanie mediów w Polsce „od kuchni” – poprzez spotkania z dziennikarzami, a także wizyty w Polskim Radiu Rzeszów, w redakcjach Gazety Codziennej „Nowiny” oraz TVP S.A. Oddział w Rzeszowie.

 

Angażowanie się studentów w działalność Koła Naukowego Politologów ma pokazać, że studiowanie to nie tylko wykłady i ćwiczenia. Mają one za zadanie uświadomić przyszłym politologom, że teoria to nie wszystko, jest ważna ale bez praktyki ciężko ją zrozumieć. Poszczególne sekcje mają to umożliwić, a także dać szanse studentom do rozwijania swoich pasji, umiejętności i zainteresować. Nie są to grupy zamknięte, gdyż wszelkie przedsięwzięcia przeważnie wykraczają poza umowne ramy sekcji, co sprawia, że działają one wspólnie.


Statut Koła Naukowego Politologów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Preambuła
Koło Naukowe Politologów zostało utworzone dla rozwijania i poszerzania wiedzy wszystkich zainteresowanych przedmiotem nauk politycznych, członków i sympatyków Koła.
Koło ma charakter apolityczny i nie może utożsamiać się z żadną partią polityczną.
Jednakże jego członkowie są zachęcani do wyrażania swoich poglądów i formułowania myśli w ramach działalności Koła.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1.
1. Na podstawie art. 158 § 1 i 2 Ust. z dnia 12. IX. 1990 r. o szkolnictwie wyższym tworzy się uczelnianą organizację studencką: Koło Naukowe Politologów Uniwersytetu Rzeszowskiego.
§2.
2. Terenem działania Koła jest Uniwersytet w Rzeszowie.
§3.
3. Siedzibą Koła jest Katedra Politologii UR przy ul. Moniuszki 10 w Rzeszowie.

Rozdział II
Cel i przedmiot działalności
§1.
1. Koło ma na celu
•    poszerzanie wiedzy członków Koła;
•    pogłębianie własnych zainteresowań;
•    przeprowadzanie badań naukowych;
•    wzbudzanie zainteresowania wśród studentów UR przedmiotem politologii;
•    reprezentowanie interesów członków Koła wobec władz uczelni;


•    nawiązywanie kontaktów naukowych ze studentami zainteresowanymi problematyką nauk politycznych z innych uczelni;
•    udział w wydarzeniach organizowanych przez inne uczelnie oraz organizacje których działalność jest powiązana z polityką lub naukami politycznymi;
•    działanie na rzecz środowiska studenckiego UR;
•    integrację studentów wszystkich roczników naszego kierunku.
§2.
1. Realizacja celów następuje poprzez m.in.:
organizację obozów naukowych;
organizację sympozjów, konferencji i sesji naukowych;
organizację wycieczek programowych;
uczestnictwo w studenckim życiu naukowym.

Rozdział III
Członkowie
§1.
1. Członkowie Koła mają prawo:
korzystania z bazy naukowej Koła;
brać udział w jego działaniach, jak również w pracy w organach Koła
oraz korzystać z uprawnień wynikających z członkostwa;
wyrażania swoich opinii o przygotowywanych zadaniach i programach,
jak również przedstawiania własnych propozycji dotyczących działalności Koła;
uczestniczyć w posiedzeniach Koła;
uczestniczyć biernie i czynnie w wyborach do Zarządu Koła;
pierwszeństwa uczestnictwa w obozach i wyjazdach naukowych pod warunkiem,
że uczestniczą w zebraniach Koła.
§2.
1. Członkowie Koła mają obowiązek:
uczestniczyć w przynajmniej trzech zebraniach Koła na semestr;
realizować przyjęte dobrowolnie zobowiązania i współpracować przy realizacji celów wytyczonych przez Zarząd Koła.
§3.
1. Sympatycy Koła mają takie same prawa i obowiązki jak jego członkowie z wyjątkiem uczestnictwa w wyborach do Zarządu Koła. Nie posiadają również prawa do pierwszeństwa udziału w obozach naukowych Koła oraz do wyjazdowych dotacji finansowych.
§4.
1. Członek Koła może zostać zawieszony w prawach członka, jeżeli:
nie uczestniczy w pracach Koła;
działa na szkodę Koła.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna i władze Koła
§1.
1. Zarząd Koła wybierany jest na zebraniu ogólnym w wyborach tajnych,
równych i bezpośrednich przy obecności 2/3 wszystkich członków Koła. Mandat członka Zarządu otrzymuje ten, kto otrzyma 50% + 1 głosów osób obecnych na zebraniu.
2. Zgłoszenie kandydatury na członka Zarządu musi być poparte trzema głosami.
§2
1. Kadencja Zarządu trwa jeden rok. Zwyczajowo przyjmuje się, że nowe wybory odbywają się w listopadzie.
§3.
1. Zarząd składa się z:
prezesa
dwóch zastępców
sekretarza
skarbnika
pięciu członków

Rozdział V
Finanse i majątek
§1.
1. Koło prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
§2.
1. Informacje o dotacjach dla Koła są jawne.
§3.
1. Środki na działanie Koła gromadzone są przez skarbnika Koła.
§4.
1.Budżet Koła powstaje:
z dotacji;
z darowizn;
z innych źródeł.
§5.
1. Cały budżet Koła przeznaczony zostaje w całości na realizację jego statutowych celów.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§1.
1. Zmiany regulaminu Koła mogą być dokonywane przez członków Koła jedynie na zebraniu walnym, każda poprawka musi być przyjęta zwykłą większością głosów, a zmiany w statucie zatwierdzane przez władze Katedry Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
§2.
1. Regulamin Naukowego Koła Politologów wchodzi w życie z chwilą zaakceptowania
go przez władze Katedry Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.