Informacje dla Autorów

 

Teksty należy nadsyłać w  formie elektronicznej (w formacie *doc, *docx lub *rtf). Do tekstu należy dołączyć w formie skanu pisemne oświadczenie o oryginalności pracy oraz o tym, że nie uczestniczy ona aktualnie w innym postępowaniu wydawniczym, jak również oświadczenie o niewystępowaniu konfliktu interesów. Natomiast po przyjęciu artykułu do druku autor podpisuje umowę o wykonanie utworu i przeniesienie autorskich praw majątkowych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych autorów dostępna jest tutaj.

 

W wersji elektronicznej należy ponadto umieścić:

 • adres do korespondencji, numer telefonu oraz informacje o autorze (stopień / tytuł naukowy, numer ORCID, zajmowane stanowisko oraz miejsce pracy).
 • streszczenie oraz od 3 do 5 słów kluczowych w językach polskim i angielskim oraz tłumaczenie tytułu w języku angielskim.

 

Wskazówki techniczne:

 • artykuł, raport z badań lub komunikat powinien liczyć do 32 000 znaków, włączając streszczenia, tekst właściwy, tabele i wykresy, przypisy oraz wykaz bibliograficzny. Recenzja, glosa, opinia − do 15 000 znaków. Sprawozdanie, nota, powinny zawierać do 10 000 znaków.
 • w artykule należy wyodrębnić części (co najmniej wstęp, część właściwą i zakończenie) i oznaczyć je nienumerowanymi śródtytułami. We wstępie należy przyjąć hipotezę/tezę, wskazać zastosowaną metodę badań oraz scharakteryzować pokrótce wykorzystane źródła. Zakończenie powinno zawierać wnioski końcowe i odniesienie do przyjętych we wstępie założeń.
 • streszczenie – w j. polskim i j. angielskim – do 1000 znaków; w sposób syntetyczny i klarowny powinno wskazywać cele, metody analizy oraz główne wnioski, eksponując wartość dodaną dla podjętej problematyki.
 • czcionka 12 pkt (preferowany  rodzaj Times New Roman);
 • interlinia 1,5;
 • marginesy standardowe – 2,5 cm;
 • prosimy nie formatować tekstu (dopuszczalne jest stosowanie wyróżnień poprzez pogrubienie);
 • przypisy bibliograficzne tzw. harwardzkie, zamieszczane w nawiasach okrągłych bezpośrednio w tekście, zawierające:

- w przypadku wydawnictw zwartych i artykułów − nazwisko(a) autora(ów) rok wydania cytowanej pracy i ewentualnie po dwukropku stronę(y) przywoływanego fragmentu, np. (Mises 1998: 62);

- w przypadku aktów normatywnych i dokumentów –  nazwę / tytuł / oznaczenie (lub ich początek) i ewentualnie po przecinku przywoływany artykuł lub nr strony; np. (Ustawa o samorządzie gminnym..., art. 1); (Protokół nr XX/12..., s. 10); (Sprawozdanie stenograficzne z 10 posiedzenia Sejmu III kadencji..., s. 10).

 

Bibliografia sporządzona wg następujących zasad:

 • nie należy grupować pozycji w bibliografii wg rodzajów źródeł/literatury, np. (Wydawnictwa zwarte, Prasa, Internet itp.).
 • wydawnictwa zwarte, np.: Weber M. 1993, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Lublin.
 • artykuł w pracy zbiorowej, np.: Grzelak J.Ł. 2004, Dylematy społeczne [w:] Psychologia ekonomiczna, red. T. Tyszka, Gdańsk.
 • artykuł w czasopiśmie, np.: Szlendak T. 1994, Techno-dzieci końca ery industrialnej, „Studia Socjologiczne”, nr 1.
 • akt normatywny, np.: Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. DzU 1990, nr 16, poz. 95.
 • dokument, np. Protokół nr XX/12 sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej 10 października 2012 r.
 • strona internetowa – prosimy o podawanie: nazwy portalu (strony, instytucji), gdy nieznany jest autor i/lub tytuł tekstu/informacji; linków do tekstów/informacji, a nie tylko do portalu; daty dostępu, np.: System zarządzania rozwojem, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_rozwoju/system_zarzadzania_rozwojem/strony/system_zarzadzania_rozwojem.aspx (3.11.2012).
 • należy podać identyfikator DOI (w przypadku, gdy publikacja go posiada), np.: Kaid L.L., Johnston A., 1991, Negative versus positive television advertising in U.S. presidential campaigns, 1960- 1988, “Journal of Communication”, nr 41. DOI 10.1111/j.1460-2466.1991.tb02323.x