Polityka i Społeczeństwo (Studies in Politics and Society) nr 10/2012

Polityka i Społeczeństwo (Studies in Politics and Society) nr 10/2012Notka o autorach

 

Prof. zw. dr hab. Henryk Cimek, kierownik Katedry Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Prof. nadzw. dr hab. Wojciech Furman, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Anna Gąsior-Niemiec, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Prof. nadzw. dr hab. Paweł Grata, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Mariola Grzebyk, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski

Prof. dr hab. Grzegorz Janusz, dziekan Wydziału Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Mgr Natalia Kasprzak-Wielgus, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Bogusław Kotarba, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Bartosz Kowal, student politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Tomasz Koziełło, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. Rafał Łętocha, Instytut Religioznawstwa, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Ewa Maj, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr Mira Malczyńska-Biały, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Mgr Katarzyna Ozimek, słuchaczka studiów doktoranckich, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński

Prof. zw. dr hab. Bronisław Pasierb, Wyższa Szkoła Zarządzaniai Bankowości w Poznaniu

Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Popek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Anna Pięta-Szawara, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Kamil Skwirut, przewodniczący Koła Naukowego Politologów, Uniwersytet Rzeszowski

Prof. nadzw. dr hab. Stefan Stępień, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Mgr Agnieszka Strykowska, słuchaczka studiów doktoranckich, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr Dominik Szczepański, Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

Prof. zw. dr hab. Ryszard Zięba, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski

Dr Krzysztof Żarna, Katedra Politologii, Uniwersytet RzeszowskiSpis treści

 

Table of contents ....................................................................................................................................................................................................................................................................   5

List Redaktora Naczelnego ..................................................................................................................................................................................................................................................   7
 

Artykuły


Henryk Cimek

Poglądy Międzynarodówki Komunistycznej, Komunistycznej Partii Polski i Międzynarodówki Chłopskiej na system partyjny
w ustroju kapitalistycznym i socjalistycznym
............................................................................................................................................................................................................   9

Anna Gąsior-Niemiec

Problem migracji w stosunkach między Turcją a Unią Europejską ...................................................................................................................................................................  19

Paweł Grata

Założenia i priorytety polskiej polityki społecznej w latach 1918–1939 ..............................................................................................................................................................  32

Grzegorz Janusz

Procedura nieprawodawcza w Unii Europejskiej ...................................................................................................................................................................................................  41

Bogusław Kotarba

Zasady wynagradzania nauczycieli i ich realizacja przez samorządy terytorialne województwa podkarpackiego w latach 2009–2011 ...............................................  51

Bartosz Kowal

Wizja ustroju państwa w myśli politycznej środowiska Zadrugi ..........................................................................................................................................................................  61

Tomasz Koziełło

Rola kobiety w koncepcjach ideowych Ligi Polskich Rodzin ...............................................................................................................................................................................  71

Rafał Łętocha

Pro societas. Myśl społeczno-polityczna Jana Hoppego ......................................................................................................................................................................................  80

Ewa Maj

Nieposłuszeństwo obywatelskie w strategii politycznej Narodowej Demokracji 1893–1939 ......................................................................................................................  90

Mira Malczyńska-Biały

Konsumeryzm w Stanach Zjednoczonych Ameryki .............................................................................................................................................................................................. 100

Bronisław Pasierb

Politologiczny almanach ............................................................................................................................................................................................................................................ 109

Anna Pięta-Szawara

Portret zbiorowy liderów Polskiej Partii Socjalistycznej (1944–1948) ............................................................................................................................................................... 119

Stefan Stępień

Problem wolności partii politycznych w materiałach przygotowawczych „odrodzonej” PPS do prac nad projektem konstytucji ........................................................... 129

Agnieszka Strykowska

Stanowisko ludowców w kwestii samorządu terytorialnego w Sejmie Ustawodawczym (1919–1922) .................................................................................................... 141

Dominik Szczepański

Wizja państwa w myśli politycznej Unii Wolności ................................................................................................................................................................................................. 151

Ryszard Zięba

Polska we Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej ..................................................................................................................................................... 160

Krzysztof Żarna

Mniejszość romska i węgierska w polityce rządu Republiki Słowackiej (1993–1998) ................................................................................................................................. 170
 

Recenzje


Wojciech Furman

Jacek Sroka: Deliberacja i rządzenie wielopasmowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, 140 ss. ............................ 179

Mariola Grzebyk

Leszek F. Korzeniowski: Podstawy zarządzania organizacjami, Difin, Warszawa 2011, 334 ss. ............................................................................................................. 183

Stanisław Popek

Paulina Filip, Mariola Grzebyk, Lidia Kaliszczak: Development of the Small and Medium Enterprises in Poland in Comparison
with European Union Member States
, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania, nr 10, Rzeszów 2010, 190 ss.
............... 187

Agnieszka Strykowska

Ewelina Podgajna: Stronnictwo Chłopskie (1926–1931). Studium z dziejów myśli politycznej, Lublin 2011, 276 ss. ......................................................................... 191
 

Wykaz publikacji


Natalia Kasprzak-Wielgus

Wykaz artykułów, studiów, rozpraw, polemik, dokumentów źródłowych, sprawozdań i kroniki naukowej zamieszczonych w numerach 1–10
„Polityki i Społeczeństwa”
........................................................................................................................................................................................................................................ 195
 

Sprawozdania KNP


Katarzyna Ozimek

Kronika działalności Koła Naukowego Politologów w roku akademickim 2011/2012 ................................................................................................................................ 209

Katarzyna Ozimek, Kamil Skwirut

10-lecie działalności Koła Naukowego Politologów .......................................................................................................................................................................................... 215

 

Indeks nazwisk ................................................................................................................................................................................................................................................................... 226

Notes on the Contributors ................................................................................................................................................................................................................................................ 234