dr hab. Żarna, prof. UR Krzysztof

dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR

Dyżur

semestr letni roku akad. 2019/2020:

Środa: 13:00-14:30

pokój nr 318

Kontakt

zrnk75@wp.pl
17 872 11 24

Dr hab. Krzysztof ŻARNA, profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego i profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Politycznych im. Jana Karskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu. Pełni funkcję Prodziekana Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR oraz dyrektora Instytutu Nauk Politycznych im. Jana Karskiego PWSZ w Oświęcimiu. Absolwent Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie. Specjalizuje się w stosunkach międzynarodowych i prawach człowieka.

 

Publikacje pracownika


2002

 1. Stanowisko polskiej opinii publicznej wobec wydarzeń w Czechosłowacji w maju 1938 r., „Prace Pienińskie” 2002, t. XII, s. 36-55.

2003

 1. Wrześniowy kryzys w Czechosłowacji w 1938 roku w ocenie Gazety Polskiej, „Kresy Południowo-Wschodnie” 2003, R. I, s. 107-124.

2004

 1. Inscriptiones funebre in confinio Poloniae et Ucrainae repertae, vol. 2, oprac. K. Żarna i in., red. L. Morawiecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004, 521 ss.

2006

 1. Rola mniejszości niemieckiej w powstaniu republiki słowackiej (14 marca 1939 r.), „Kresy Południowo-Wschodnie” 2005-2006, R. III-IV, s. 77-86.

2007

 1. Hołda J., Hołda Z., Ostrowska D., Rybczyńska J. A., Prawa człowieka. Zarys wykładu, Zakamycze, Kraków 2004. Recenzja w: „Polityka i Społeczeństwo” 2007, nr 4, s. 170-172.

2008

 1. Aktywność polityczna Niemców karpackich w latach 1933-1938, „Limes. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej” 2008, nr 1, s. 244-269.
 2. Główne kierunki polityki zagranicznej Republiki Słowackiej rządu Mikulaša Dzurindy w latach 1998-2002, „Bielsko-Bialskie Studia Europejskie” 2008, nr 2 (6), s. 61-75.
 3. Polityka zagraniczna Słowacji w latach 1998-2002, „Forum Europejskie” 2008, nr 15, s. 76-92.
 4. Partia Niemców Sudeckich w działalności politycznej mniejszości niemieckiej w Słowacji w latach 1935-1938, „Polityka i Społeczeństwo” 2008, nr 5, s. 156-164.
 5. Preludium Zagłady. Kwestia żydowska w autonomicznej Słowacji (1 października 1938 r.–14 marca 1939 r.), „Kresy Południowo-Wschodnie” 2008, R. IV-V, s. 179-184.
 6. The Sudeten Germans' Party in the political course of the German minority in Slovakia in the years 1935-1938, „Polityka i Społeczeństwo” 2008, nr 5, s. 165-174.
 7. Działalność niemieckich organizacji gimnastycznych i kulturalnych na terenie Słowacji w 1938 r., [w:] Historia – Polityka - Społeczeństwo. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Henrykowi Cimkowi, red. W. Bonusiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 164-171.
 8. Wpływ przemian politycznych na proces integracji Słowacji z Unią Europejską, [w:] Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość integracji europejskiej, red. M. Klimecki, H. Stachowicz, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, Włocławek 2008, s. 309-320.

2009

 1. Desâta ríčnicâ Rims'koho Statutu. Rozdusi na temu mížnarodnogo krimínaľnogo sudočinstva, „Panorama polítologíčnih studij. Naukovij vicnik Rívnens'kogo deržavnogo gumanitarnogo uníversiteta” 2009, nr 3, s. 30-37.
 2. Hitler-Henlein-Karmasin. Mniejszość niemiecka na Słowacji w polityce III Rzeszy (1933-1939), Biblioteka Publiczna w Przemyślu, Przemyśl 2009, 184 ss.
 3. Międzynarodowe sądownictwo karne,  „Słowianskij Wisnik” 2009, nr 1, s. 10-13.
 4. Słowacja na drodze do Unii Europejskiej, „Polityka i Społeczeństwo” 2009, nr 6, s. 132-140.
 5. Słowacy i Węgrzy we współczesnej Europie. Bariery i możliwości pojednania, „Limes. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej” 2009, nr 2, s. 197-212.
 6. Wybrane aspekty przystąpienia Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (1 maja 2004 r.), „Politeja” 2009, nr 11, s. 109-120.
 7. Kwestia romska na Słowacji w dobie globalizacji [w:] Pogranicze kulturowe (odrębność-wymiana-przenikanie-dialog). Studia i szkice, red. O. Weretiuk, J. Wolski, G. Jaśkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 480-491.
 8. Mecziaryzm. Łamanie praw człowieka na Słowacji w latach 1994-1998 [w:] Wokół współczesnych problemów ochrony praw człowieka, red. W. Wacławczyk, Wydawnictwo Erida, Warszawa 2009, s. 165-183.
 9. Wolność od tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania [w:] Prawa człowieka. Wybrane zagadnienia i problemy, red. L. Koba, W. Wacławczyk, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, s. 188-199.
 10. Gmitruk J., Stawarz A. (red.), Stosunki polsko-czesko-słowackie 1918-2005, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2006. Rec. w: „Polityka i Społeczeństwo” 2009, nr 6, s. 180-184.
 11. Łoś R., Polityka zagraniczna Słowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007. Rec. w: „Polityka i Społeczeństwo” 2009, nr 6, s. 176-179.

2010

 1. Between the East and the West. Slovakia and the North Atlantic Treaty Organization (1993-2004),   „Polityka i Społeczeństwo” 2010, nr 7, s. 221-230.
 2. Kwestia mniejszości węgierskiej w stosunkach słowacko-węgierskich 1993-2006, „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności” 2010, t. XVIII, s. 159-171.
 3. Między Wschodem a Zachodem. Słowacja a Sojusz Północnoatlantycki (1993-2004), „Polityka i Społeczeństwo” 2010, nr 7, s. 212-219.
 4. Symbole w polityce – czeskie i słowackie „ósemki”, „Kresy Południowo-Wschodnie” 2010, t. VII, s.  221-236.
 5. Działalność międzynarodowa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka [w:] Niepaństwowi uczestnicy stosunków międzynarodowych, red. A. Pawłowska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji, Lublin 2010, s. 215-228.
 6. Partnerstwo środkowoeuropejskie? Polsko-słowackie stosunki polityczne, [w:] Dwa dwudziestolecia. Geopolityka. Państwo. Społeczeństwo, red. P. Hauser, W. Mazurczak, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, s. 436-450.

2011

 1. Między Berlinem a Budapesztem. Sytuacja polityczna Niemców karpackich w latach 1933-1939, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, 265 ss.
 2. Pisuliński J., Rączy E., Żarna K. (red.), Polska-Słowacja-Europa Środkowa w XIX-XXI wieku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Orlof, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, 575 ss.
 3. Stankowski W., Żarna K. (red.), Wokół naruszeń praw człowieka, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego, Oświęcim 2011, 257 ss.
 4. Wacławczyk W., Żarna K. (red.), Zbrodnia i kara. Ludobójstwo – zbrodnie wojenne – zbrodnie przeciwko ludzkości, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, 314 ss.
 5. Żarna K. (red.), Problematyka narodowościowa i religijna w XX wieku. Wybrane aspekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, 204 ss.
 6. A Central European Pact? Hungary in the Slovak Republic´s in Foreign Policy (1998-2006), „Polityka i Społeczeństwo” 2011, nr 8, s. 359-368.
 7. From a Conflict to Normalization. The Politics and Government of Vladimir Mečiar and Mikulas Dzurinda in Slovakia Towards the Republic of Hungary in 1993-2002, „Athenaeum. Polish Political Science Studies” 2011, vol. 30, s. 164-178.
 8. Rywalizacja o wpływy wśród Niemców spiskich w latach 1933-1938, „Prace Pienińskie” 2011, t. 21, s. 113-131.
 9. Środkowoeuropejski pat? Węgry w polityce zagranicznej Republiki Słowackiej (1998-2006), „Polityka i Społeczeństwo” 2011, nr 8, s. 350-358.
 10. Geneza międzynarodowej odpowiedzialności karnej jednostki, [w:] Zbrodnia i kara. Ludobójstwo – zbrodnie wojenne – zbrodnie przeciwko ludzkości, red. W. Wacławczyk, K. Żarna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 292-311.
 11. Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii a proces integracji Republiki Chorwacji z Unią Europejską, [w:] Międzynarodowe role Unii Europejskiej – wybrane aspekty, red. A. Staszczyk, T. Czapiewski, Wydawnictwo Zapol, Szczecin 2011, s. 197-210.
 12. Niemieckie partie mniejszościowe w Słowacji w latach 1933-1938 – między Trzecią Rzeszą a Królestwem Węgier, [w:] Problematyka  narodowościowa i religijna w XX wieku. Wybrane aspekty, red. K. Żarna, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 52-103.
 13. Po rozwodzie. Czesko-słowackie stosunki dwustronne (1993-2002),  [w:] Polska-Słowacja-Europa Środkowa w XX wieku, red. J. Pisuliński, E. Rączy, K. Żarna, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 474-488.
 14. W stronę narodowego socjalizmu: niemieckie organizacje gimnastyczne na terenie Słowacji w latach 1933-1938, [w:]  Ideały wychowawcze i myśl polityczna harcerstwa polskiego, red. G. Baziur, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Oświęcim 2011, s. 167-179.
 15. Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, [w:] Wiedza dla Podkarpacia, red. M. Korzyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2011, s. 83-100.
 16. Bibliografia prac Profesor Ewy Orlof, [w:] Polska-Słowacja-Europa Środkowa w XIX-XXI wieku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Orlof, red. J. Pisuliński, E. Rączy, K. Żarna, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 19-28.
 17. De Gasperi Alcide, [w:] Europeistyka. Leksykon, red. W. Stankowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 48-49.
 18. Delors Jacques, [w:] Europeistyka. Leksykon, red. W. Stankowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 50-51.
 19. Grata P., Monopole skarbowe w polityce podatkowej Drugiej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, 544 ss. Rec. w: „Polityka i Społeczeństwo” 2011, nr 8, s. 409-414.
 20. Inicjatywa Środkowoeuropejska, [w:] Europeistyka. Leksykon, red. W. Stankowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 145-146.
 21. Karol Wielki,  [w:] Europeistyka. Leksykon, red. W. Stankowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 164-166.
 22. Komitet Helsiński w Polsce, [w:] Europeistyka. Leksykon, red. W. Stankowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 176-177.
 23. Ludobójstwo, [w:] Europeistyka. Leksykon, red. W. Stankowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 212-213.
 24. Międzynarodowy Trybunał Karny, [w:] Europeistyka. Leksykon, red. W. Stankowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 215-217.
 25. Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii, [w:] Europeistyka. Leksykon, red. W. Stankowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 217-218.
 26. Mitterand Francois, [w:] Europeistyka. Leksykon, red. W. Stankowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 218-219.
 27. Stankowski W. (współaut.), Prawa i wolności człowieka, [w:] Wokół naruszeń praw człowieka, red. W. Stankowski, K. Żarna, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego, Oświęcim 2011, s. 9-11.
 28. Trójkąt Weimarski, [w:] Europeistyka. Leksykon, red. W. Stankowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 369.
 29. Wstęp, [w:] Problematyka narodowościowa i religijna w XX wieku. Wybrane aspekty, red. K. Żarna, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 7-9.
 30. Wstęp, [w:] Zbrodnia i kara. Ludobójstwo – zbrodnie wojenne – zbrodnie przeciwko ludzkości, red. W. Wacławczyk, K. Żarna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 5-11.

2012

 1. Mniejszości romska i węgierska w polityce rządu Vladimira Mečiara w Słowacji (1993-1998), „Polityka i Społeczeństwo” 2012, nr 10, s. 170-178.
 2. Republika Austrii wobec akcesji Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (1998-2002), „Polityka i Społeczeństwo” 2012, nr 9, s. 336-344.
 3. The Republic of Austria and the Slovak Republic´s membership in the European Union (1998-2002), “Studies in Politics and Society” 2012, nr 9, s. 345-353.
 4. Determinanty historyczne stosunków słowacko-węgierskich. Od konfliktu do normalizacji? [w:] Sąsiedztwo i pogranicze –między konfliktem a współpracą, t. 1, red. R. Łoś, J. Reginia-Zacharski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012, s. 231-249.
 5. Międzynarodowy Trybunał Karny – sukces czy porażka?, [w:] W potrzasku totalitaryzmów. Od prostych rozwiązań do ostatecznego rozwiązania, red. A. Bartuś, Fundacja na rzecz MDSM, Oświęcim 2012, s. 235-245.
 6. Stracone pokolenie. Mit czy rzeczywistość?, [w:] Czy dyplom wyższego wykształcenia trci na znaczemiu?red. A. Grynia, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, Uniwersytet w Białymstoku, Wilno 2012, s. 9-28.
 7. Prawa więźnia – prawem do godności, [w:] Godność człowieka, red. R. Łętocha, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Oświęcim 2012, s. 67-80.

2013

 1. Delong M., Żarna K., Republika Słowacka i Rzeczpospolita Polska na drodze do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, 125 ss.
 2. Ukraina w polityce zagranicznej Republiki Słowackiej w latach 1993-2002, [w:] Ewropejskij Sojuz ta Ukraina: perpektiwy transformacii dwostoronnich widnosti, red. I.S. Bik, M.M. Mikiewicz, H.B. Antoniuk, I.M. Grabinskij, Ministerstwo Oswity i Nauki Ukrainy, Lwiwskij Nacionalnyj Uniwersytet imieni Iwana Franki, Lviv 2013, s. 276-284.
 3. Stracona szansa. Republika Słowacka a członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim, [w:] Bezpieczeństwo państwa a wolność jednostki. Aspekty prawne i polityczne, red. M. Jastrzębski, T. Kuczur, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 247-271.

2014

 1. Żarna K. (red.), Europa Środkowa. Central Europe, t. 1, red. R. Łętocha, K. Żarna, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego, Oświęcim 2014, 136 ss.
 2. Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego jako element wdrażania Procesu Bolońskiego w Polsce, [w:] Kompetencje, wiedza, umiejętności. Teoria i praktyka w rozwoju nauki, społeczeństwa i gospodarki, red. L. Woszczek, T. Grabiński, A. Tabor, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2014, s. 63-72.
 3. Medzinárodné utečenecke právo. Vybrané aspekty, [w:] Prawa człowieka w kontekście sytuacji uchodźców w Europie. Ľudské práva v kontente situácie utečencov v Európe, red. S. Pelc, Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, Rzeszów 2014, s. 51-57.
 4. Międzynarodowe prawo uchodźcze. Wybrane aspekty, [w:] Prawa człowieka w kontekście sytuacji uchodźców w Europie. Ľudské práva v kontente situácie utečencov v Európe, red. S. Pelc, Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, Rzeszów 2014, s. 42-50.

2015

 1. Działalność polityczna Niemców karpackich w okresie dwudziestolecia międzywojennego, „Przegląd Narodowościowy” 2015, nr 4, s. 169-184.
 2. Od Mečiara do Dzurindy. Główne kierunki polityki zagranicznej Republiki Słowackiej w latach 1993-2002, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, 466  ss.
 3. Republika Federalna Niemiec w polityce zagranicznej Republiki Słowackiej w latach 1993-2002. Zarys problematyki, [w:] Żarna K. (red.), Europa Środkowa. Central Europe, t. IV: W. Stankowski, M. Ubik (red.), Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu,  Oświęcim 2015, s. 145-158.
 4. Sprawozdanie z konferencji naukowej "Zjawisko ludobójstwa w XX i XXI wieku" w ramach cyklu "Prawa człowieka wyzwaniem dla przyszłości", 6 maja 2015 roku, Rzeszów, Polityka i Społeczeństwo. - 2015, nr 3, s. 169-171.
 5. „Szara strefa bezpieczeństwa”? Republika Słowacka a Sojusz Północnoatlantycki w latach 1995-1997, [w:] Polityka bezpieczeństwa w wymiarze globalnym, europejskim, i krajowym. Uwarunkowania-Koncepcja-Działania, red. P. Grata, M. Delong, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 216-228.
 6. Żarna K. (red.), Europa Środkowa. Central Europe, t. II: M. Malczyńska-Biały, M. Mączyński (red.), Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Oświęcim 2015,
 7. Żarna K. (red.), Europa Środkowa. Central Europe, t. III: K. Koźbiał (red.), Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Oświęcim 2015,
 8. Żarna K. (red.), Europa Środkowa. Central Europe, t. IV: W. Stankowski, M. Ubik (red.), Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 9. Żarna K., Moje spotkania z Profesorem Wiktorem Osiatyńskim, [w:] A. Bodnar (red.), Listy od przyjaciół. Księga pamiątkowa dla Profesora Wiktora Osiatyńskiego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2015, s. 187-188.

2016

 1. Malczyńska-Biały M., Pawlikowski G., Żarna K. (red.), Zjawisko ludobójstwa w XX i XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016.
 2. Żarna K. (red.), Europa Środkowa. Central Europe, t. V, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Oświęcim 2015.
 3. Budowa potencjału w służbie zagranicznej i dyplomacji Republiki Słowackiej jako przykład subiektywnego uwarunkowania polityki zagranicznej, [w:] Żarna K. (red.), Europa Środkowa. Central Europe, t. V, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Oświęcim 2015.
 4. Dezintegracja Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej (1990-1992), [w:] Żarna K. (red.), Europa Środkowa. Central Europe, t. V, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Oświęcim 2015.