dr Kołomycew Anna

dr Anna Kołomycew

Dyżur

semestr letni roku akad. 2019/2020:

Środa: 11:30-13:00

pokój nr 321

Kontakt

anna.kolomycew@ur.edu.pl
17 872 11 63

Anna Kołomycew – politolog; od 2009 roku zatrudniona w Zakładzie Administracji Publicznej i Polityki Społecznej Katedry Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Absolwentka 5-letnich studiów magisterskich kierunku politologia oraz 3-letnich licencjackich kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 2007-2011 doktorantka w Zakładzie Samorządów i Polityki Lokalnej Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W 2011 roku obroniła rozprawę doktorską pt. „Polityka regionalna samorządu województwa podkarpackiego”. Zainteresowania naukowe: polityka regionalna, zarządzanie publiczne, samorząd terytorialny, współpraca sektorowa na poziomie lokalnym i regionalnym, zaangażowanie społeczne i partycypacja;


Publikacje pracownika


2020

A. Kołomycew, B. Kotarba, Zarządzanie konfliktem na tle likwidacji szkół, „Studia Regionalne i Lokalne” 1(79)/2020, s. 79-96; DOI: 10.7366/1509499517904

A. Pawłowska, R. Kmieciak, A. Kołomycew, K. Radzik-Maruszak, P. Antkowiak, Społeczne rady i komisje jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2020, s.  ISBN 978-83-66470-19-4; https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/5532/Spoleczne_rady_i_komisje_ePDF.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

2019

A. Kołomycew, The leadership model and the use of public participation instruments. The case of Polish municipalities, „Humanities and Social Sciences” HSS, vol. XXIV, 26 (2/2019), April-June 2019, ss. 67-84; DOI: 10.7862/rz.2019.hss.15

 

2018

A. Kołomycew, Partnerstwa jako instrument partycypacji publicznej? Przykład lokalnych grup działania, „UR JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES” nr 3(8)/2018 ISSN 2543-8379, DOI: 10.15584/johass.2018.3.5

A. Kołomycew, Działania władz lokalnych na rzecz przezwyciężenia konfliktów powstałych na tle likwidacji szkół w gminach wiejskich, „Studia Obszarów Wiejskich”, t. 51/2018, ss. 135-148.doi: https://doi.org/10.7163/SOW.51.3.

A. Kołomycew, B. Kotarba,  Efektywność procesów racjonalizacji polityki oświatowej gmin, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 534/2018, ss. 79-88; DOI: 10.15611/pn.2018.534.07.

A. Kołomycew, B. Kotarba, Interes polityczny w realizacji polityki oświatowej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018, ss. 380; ISBN: 978-83-7383-962-5.       

A. Kołomycew, B. Kotarba,  Styl przywództwa a interes polityczny i racjonalność organu wykonawczego gminy w realizacji polityk publicznych, „Samorząd Terytorialny”, nr 7-8/2018, ss. 39-50.

 

2017

Obszary aktywności kobiet: wybrane aspekty filozoficzne, społeczne i polityczne, red. A. Kołomycew, A. Pięta-Szawara, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2017, ss. 186; ISBN: 978-83-7338-465-9

A. Kołomycew, A. Pięta-Szawara, Aktywność społeczna i partycypacja publiczna kobiet w województwie podkarpackim, w: Obszary aktywności kobiet. Wybrane aspekty filozoficzne, społeczne i polityczne, red. A. Kołomycew, A. Pięta-Szawara, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2017, ss. 161-185.

K. Zajda, A. Kołomycew, Ł. Sykała, K. Janas, LEADER and Community-Led Local Development Approach. Polish experiences, Łódź University Press, Łódź 2017, ss. 116; ISBN 978-83-8088-919-4.

A. Kołomycew, Uspołecznienie procesu realizacji zadań oświatowych jako forma racjonalizacji polityki publicznej gmin, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” nr 3/2017, s. 191 – 213, DOI 10.14746/ssp.2017.3.10.  

A. Kołomycew, Interesariusze polityki oświatowej na poziomie gminy. Analiza relacji zaangażowanych aktorów, „Edukacja-Technika-Informatyka” nr 4/2017, s. 43-50; DOI: 10.15584/eti.2017.4.4

A. Kołomycew, Aktywizacja społeczności lokalnych w obliczu likwidacji szkół wiejskich, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” nr 63/2017, ss. 75-91; DOI: https://doi.org/10.18778/0208-600X.63.06.

A. Kołomycew. B. Kotarba, Leadership style, political interest and rationality of municipal executive bodies in the implementation of public policies: the case of Poland, “Challenges of the Future”, August 2017, year 2, number 3, pp. 121–136.

A. Kołomycew, When rationality meets political interest. Problems of education policy rationalization in Polish municipalities, “Przegląd Politologiczny” nr 4/2017, ss. 145-158; DOI: 10.14746/pp.2017.22.4.11.

 

2016

A. Kołomycew, Przedsiębiorstwa społeczne w procesie koprodukcji usług publicznych. Analiza uwarunkowań prawno-instytucjonalnych, [w:] Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalne. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, Tom IV, red. P. Grata, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 174-198.

A. Kołomycew, From Traditional to Network-based Forms of Self-Government Cooperation. The Inter-Municipal Forms of Cooperation in Poland, [w:] A Different Views of Urban Policy, eds. M. Sidor, K. Kuć-Czajkowska, UMCS University Press, Lublin 2016, pp. 105-124.

A. Kołomycew, Formy współpracy jednostek terytorialnych. Od instytucjonalizacji do współpracy sieciowej, „Przegląd Prawa Publicznego”, nr 9 (114)/2016, s. 31-42.

A. Pawłowska, A. Kołomycew, Public Management in the Polycentric Environment - A (Not) New Research Perspective, International Journal of Contemporary Management” 2016, vol. 15, no. 2, pp. 7-28.

2015

A. Kołomycew, Przedsiębiorstwa społeczne jako nowy aktor sfery publicznej. Prawno-instytucjonalne i społeczne uwarunkowania ich rozwoju w Polsce, [w:] Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalne. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, Tom III, red. P. Grata, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, ISBN 978-83-7996-194-8, s. 210-234.

A. Kołomycew, Włoski model przedsiębiorczości społecznej jako wzór dla budowy polskiego systemu ekonomii społecznej, [w:] Bezpieczeństwo społeczne – bezpieczeństwo socjalne. Gospodarka, rynek, społeczeństwo, innowacyjność, red. M. Molendowska, T. Jarocki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2015, ISBN 978-83-65139-22-1, s. 97-116.

A. Gąsior-Niemiec, A. Kołomycew, Regulating partnerships in Poland: The case study of Local Action Groups, [w:] Partnerships in the Public Sector, red. A. Pawłowska, A. Gąsior-Niemiec, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7383-778-2, s. 30-48.

A. Kołomycew, Social activity and public participation as conditions for implementing the governance approach in Poland, [w:] New Public Governance in the Visegrád Group (V4), red. R. Wiszniowski, K. Glinka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s.218-234.

A. Noworól, K. Noworól, P. Hałat, A. Kołomycew, P. Lityński, K. Peter-Bombik, J. Woźniak, Raport o stanie miasta. Przekształcenia strukturalne i tendencje rozwoju społeczno-gospodarczego Rzeszowa w 2015 r., Rzeszów 2015.

A. Noworól, K. Noworól, P. Hałat, A. Kołomycew, P. Lityński, K. Peter-Bombik, J. Woźniak, Katalog kluczowych zjawisk stanowiących szanse i zagrożenia oraz mocne i słabe strony rozwoju Rzeszowa w 2015 roku, Rzeszów 2015.

 

2014

 

A. Gąsior-Niemiec, A. Kołomycew, B. Kotarba, Polityka młodzieżowa. Wymiar krajowy i europejski, Rzeszów 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 249.

A. Pawłowska, A. Gąsior-Niemiec, A. Kołomycew, Partnerstwa międzysektorowe na obszarach wiejskich: studium przypadku lokalnych grup działania w województwie podkarpackim, Warszawa 2014, Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 234.

A. Kołomycew, Płaszczyzny rozwoju województwa podkarpackiego w latach 1999-2011, Rzeszów 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 296.

A. Gąsior-Niemiec, A. Kołomycew, Are Multi-Sector Partnerships an Innovative Instrument of Local Development? The Case of Local Action Groups in Poland [w:] Young Public Policy Makers Case Studies "Living out of stereotypes”, ed. by D. Klimovský, Bratislava 2014, NISPAcee Press, s. 77-89.

A. Kołomycew, Organizacje społeczne w strukturze partnerstw międzysektorowych w województwie podkarpackim. Profesjonalizacja i formalizacja jako konsekwencja zmian sektora społecznego [w:] Partnerstwa w sferze publicznej, red. A. Kołomycew, B. Kotarba, Warszawa 2014, Wydawnictwo  Naukowe Scholar, s. 137-151.

A. Kołomycew, The multi-sector partnership involvement in the Polish-Ukrainian cross-border cooperation development [w:] Enhancing cross-border cooperation between the European Union and Ukraine with regard to regional development, investments and social capital development in the cross-border region, ed. V. Benč, Prešov 2014, Slovak Foreign Policy Association, s. 60-70. 

A. Kołomycew, Rozwój ekonomii społecznej w województwie podkarpackim [w:] Innowacje w polityce społecznej XXI wieku: przedsiębiorczość, zmiana, rozwój, polityka socjalna, red. E. Trafiałek, Katowice 2014, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, s. 346-365.

A. Kołomycew, Współpraca międzynarodowa i transgraniczna w polityce regionalnej. Analiza założeń krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych (na przykładzie województwa podkarpackiego) [w:] Wyzwania i szanse dla rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej, red. V. Benč, V. Dudinský, Krosno 2014, Wydawnictwo Arte Sp. z o.o., s. 47-60.

A. Kołomycew, Regionalna polityka społeczna. Specyfika zadań i organizacja na przykładzie województwa podkarpackiego [w:] Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku. Tom II, red. nauk. P. Grata, Rzeszów 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 145-165.

A. Pawłowska, A. Kołomycew, Public administration reform in Poland [w:] Public administration reform in Ukraine: lessons learned from Slovakia and Poland, eds. I. Dudinská, I. Kozárová, Prešov 2014, Vydavatelstvo Prešovskiej Univerzity, s. 101-138.

Partnerstwa w sferze publicznej, red. nauk. A. Kołomycew, B. Kotarba, Warszawa 2014, Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 238.

A. Pawłowska, A. Kołomycew, Instytucjonalizacja partnerstw sektorowych w województwie podkarpackim. Analiza porównawcza Lokalnych Grupa Działania, „Athenaeum” Polskie Studia Politologiczne nr 43/2014, Toruń 2014, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 192-211.

A. Kołomycew, B. Kotarba, Role of the local governments in the multi-sectoral partnerships. The case study of selected partnerships based in Podkarpackie region [in:] Social and Economic Transformations Affecting Rural people and Communities in Central and Eastern Europe since 1990, eds. B. Babjakova, A. Bandlerova, D. Brown, A. Kaleta, L. J. Kulcsar, J. Singelmann, Nitra 2014, Slovak University of Agriculture in Nitra, s. 40-49.

B. Kotarba, A. Kołomycew, Financial independence of local government units in Poland, Journal of Universal Excellence, numer 4, 2014, pp. A18-A35.

A. Kołomycew, Partnerstwa lokalne szansą na rozwój ekonomii społecznej, [w:] Dobre praktyki. Ekonomia społeczna w województwie podkarpackim, Rzeszów 2014, ROPS, s. 34-37.

2013

Praktyczny wymiar demokracji lokalnej. Podmioty, instrumenty i wdrażanie polityk publicznych, red. A. Kołomycew, B. Kotarba, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, ss. 268.

Możliwość wykorzystania inicjatywy lokalnej w procesie współrządzenia w jednostkach terytorialnych, [w:] Miasta - społeczne aspekty funkcjonowania, red. K. Kuć-Czajkowska, M. Sidor, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 63-84.

Nowe modele rządzenia - wyzwania dla Polski Wschodniej. Ograniczenia sieciowych i partnerskich podejść do zarządzania rozwojem lokalnym (na przykładzie województwa podkarpackiego), aut. i A. Gąsior-Niemiec, Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Ekonomia, vol. 6, nr 1, 2013, s. 51-74.

System realizacji strategii rozwoju województwa, Warszawa: CeDeWu, 2013 (współautorzy: A. Pawłowska, A. Gąsior-Niemiec, B. Kotarba), ss. 189.

Budowa systemu ekonomii społecznej jako warunek realizacji nowego modelu polityki społecznej, [w:] Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, red. P. Grata, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 109-124.

Miejsce i rola ekonomii społecznej w wielopodmiotowym systemie polityki społecznej. Analiza uwarunkowań prawnych, instytucjonalnych i organizacyjnych, [w:] Praktyczny wymiar demokracji lokalnej. Podmioty, instrumenty i wdrażanie polityk publicznych, red. A. Kołomycew, B. Kotarba, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 199-214.

Partnerstwa międzysektorowe na poziomie lokalnym. Uwarunkowania rozwoju Lokalnych Grup Działania w województwie podkarpackim, [w:] Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata. Doświadczenie i perspektywy rozwoju samorządu terytorialnego i zawodowego, red. P. Antkowiak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 82-103.

Rola lokalnych liderów w tworzeniu partnerstw sektorowych w województwie podkarpackim, [w:] Lider społeczny w XXI wieku, red. A. K. Piasecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, s. 304-323.

Partnerstwa jako interesariusze w modelu rządzenia wielopodmiotowego. Specyfika, tworzenie i funkcje w jednostkach terytorialnych, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2013, nr  34, s. 255-274.

Partnerstwa międzysektorowe w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie Lokalnych Grup Działania w województwie podkarpackim, „Studia Regionalne i Lokalne”, 2013, nr 2 (52), (współautor A. Pawłowska), s. 62-80.

Funkcjonowanie partnerstw międzysektorowych w opinii ich członków. Przykład lokalnych grup działania województwa podkarpackiego, „Polityka i Społeczeństwo” 2013, nr 2, (współautor A. Pawłowska, A. Gąsior-Niemiec), s. 71-87.

Sprawozdanie z konferencji „Lider społeczny w XXI wieku. Wymiar lokalny i krajowy, 6-7 czerwca 2013 r., Kraków, [w:] „Polityka i Społeczeństwo” nr 2 (11)/2013, (współautor A. Pawłowska), s. 135-140.

Sprawozdanie z międzynarodowych warsztatów „Implementation of the subsidiarity principle – cooperation between local government and its social environment”, 8 listopada 2013, Katedra Politologii Uniwersytet Rzeszowski, [w:] „Polityka i Społeczeństwo” nr 2 (11)/2013, s.141-144.

 

2012

Funkcjonowanie partnerstw międzysektorowych w województwie pod­karpackim (na przykładzie lokalnych grup działania), [w:] Region i regionalizm w socjologii i politologii, red. A. Pawłowska, Z. Rykiel, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 264-280.

Kierunki rozwoju społecznego w polityce regionalnej samorządu województwa podkarpackiego w latach 1999-2008. Analiza dokumentów, [w:] 20 lat samorządu terytorialnego. Sukcesy, porażki, perspektywy, red. K. Mieczkowska-Czerniak, K. Radzik-Maruszak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s. 331-352.

Lokalne grupy działania jako podmiot zarządzania wielopodmiotowego na szczeblu lokalnym, [w:] Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym, red. M. Marczewska-Rytko, S. Michałowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012.

Rozwój gospodarczy województwa podkarpackiego. Analiza strategicznych kierunków rozwoju gospodarczego, [w:] Od Galicji do Euroregionu Karpackiego. Historia – Społeczeństwo – Polityka – Gospodarka, red. A. Olejko, S. Dyrda-Maciołek, B. Petrecka, K. Rejman, Raciborsko 2012, s. 279-294.

Aktywność społeczna jako warunek współrządzenia na poziomie lokalnym na przykładzie lokalnych grup działania w województwie podkarpackim, [w:] Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, red. A. Kołomycew, B. Kotarba, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 135-149.

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich w polityce regionalnej samorządu województwa podkarpackiego, [w:] Polityka spójności Unii Europejskiej. Doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020, Tom II Problemy i przykłady realizacji polityki spójności w polskich regionach i instytucjach, red. B. Jóźwik, M. Sagan, T. Stępniewski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 37-64.

Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, red. A. Kołomycew, B. Kotarba, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, 446 ss.

 

2011

Local Action Groups as an example of governance at the local level, http://conference.osu.eu/globalization/publ2011/143-149_Kolomycew.pdf

Problematyka zarządzania obszarami metropolitalnymi w obliczu wyzwań przyszłości, [w:] Obraz współczesnej metropolii a metropolie przyszłości – między przełomem a kontynuacją, red. J.W. Kwiatkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 173-189.

Realizacja zasady pomocniczości w procesie współpracy samorządu województwa podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi regionu, [w:] Zasada pomocniczości. Wymiar europejski, narodowy, regionalny i lokalny, red. A. Pawłowska, S. Grabowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 223-240.

 

2010

J. Cebulak, „Polityka regionalna Podkarpacia w procesie integracji europejskiej”, Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie, Rzeszów 2008, ss. 300, Rec:… „Polityka i Społeczeństwo” nr 7/10, s. 248-255.

Kapitał społeczny regionu a uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym (wstęp do analizy kapitału społecznego w województwie podkarpackim w kontekście projektu „Młodzież przedmaturalna jako nieodkryty potencjał polskiej myśli strategicznej”) [w:] Młodzież przedmaturalna jako nieodkryty potencjał polskiej myśli strategicznej, red. A. Kuklińskiego, Oficyna Wydawnicza REWASZ, Pruszków 2010, s. 57-70.

Sprawozdanie z konferencji: Konferencja naukowa nt.: "Zasada pomocniczości w prawie i polityce" : 8-9 listopada 2010, Rzeszów, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" nr 4/2010, s. 178-183.

Konflikt konstruktywny w administracji publicznej - teoria Mary Parker Follet, Zeszyty Naukowe Instytutu Socjologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego, z. 2, 2010, s. 59-75.

Lokalne grupy działania jako forma partycypacji na szczeblu lokalnym, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego. Zagadnienia współczesnego konstytucjonalizmu państw europejskich” nr 1/2010, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 103-114.

Młodzież o Polsce 2030. Studium przypadku na podstawie pilotażowych badań przeprowadzonych w II Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie, aut. …i A. Gąsior-Niemiec, [w:] Młodzież przedmaturalna jako nieodkryty potencjał polskiej  myśli strategicznej, red. A. Kuklińskiego, Oficyna Wydawnicza REWASZ, Pruszków 2010, s. 71-102.

Promocja w działalności administracji publicznej (przykład gmin powiatu tarnobrzeskiego), „Polityka i Społeczeństwo” nr 7/2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s. 90-110.

Wybrane aspekty konkurencyjności województwa podkarpackiego, Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" nr 1/2010, WZiA UJK Kielce 2010, s. 203-212.

 

2009

M. Kowlaczyk: ,,E- urząd w komunikacji z obywatelem", Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, Rec:…„Samorząd Terytorialny” nr 7-8/2009.

Outdoor jako forma komunikacji wizualnej [w:] Współczesne media, status, aksjologia, funkcjonowanie, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2009, s. 473-482.

Partnerstwo publiczno – prywatne. Model realizacji zadań publicznych, „Consensus” Studenckie Zeszyty Naukowe nr 9/2008, s. 55-80. 13. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna jako instrument rozwoju lokalnego (na przykładzie powiatu tarnobrzeskiego), „Znaczenie” Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ZNZE WSIiZ 2 (7)/2008, s. 51-75.

Pozafinansowe instrumenty wspierania atrakcyjności inwestycyjnej regionu [w:] Polityka inwestycyjna a rozwój regionalny, red. R. Poliński, Wyższa szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2009, s. 130-141.

Promocja regionu jako element polityki rozwoju (przykład Podkarpacia) [w:] Młoda Politologia, Młode demokracje – 20 lat transformacji systemowej w Europie Środkowej 1989-2009. Płaszczyzna gospodarcza i polityczna, Świętokrzyskie Spotkania Naukowe, red. J. Jarosiński, W. Saletra, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2009, s. 25-38.

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna jako instrument wspierania rozwoju lokalnego w powiecie tarnobrzeskim, [w:] „Consensus” Studenckie Zeszyty Naukowe nr 11/2009, s. 129-154

Wybrane instrumenty rozwoju lokalnego w gminach powiatu tarnobrzeskiego [w:] Polska Wschodnia – zarządzanie rozwojem, red. B. Plawgo, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku, Białystok 2008, s. 329-342.