dr Pietrzak Henryk

dr Henryk Pietrzak

Dyżur

semestr zimowy roku akad. 2019/2020:

Czwartek: 8:30-10:00

pokój nr 332

Kontakt

h.pietrzak@poczta.pl
17 872 11 80

CV


Publikacje pracownika


  1. Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe

Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego:

Uwarunkowania współczesnego dżihadu, Rzeszów, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2017 r. 555 s. ISBN 978-83-7996-511-3

 

  1. Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JRC) lub na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH)

J. Gawroński (współautor), Uwagi o modelowaniu przestrzeni medialne (rozpoznanie zagadnienia)  Notes on modelling media space (an introductory insight into the issue) W: Polityka i Społeczeństwo, Nr 8/2011, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011, s. 53 - 69 p-ISSN: 1732-9639

 

  1. Monografie, publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych lub krajowych innych niż znajdujące się w bazach lub na liście, o których mowa w pkt. II A:

 

  1. Monografie:

Agresja indywidualna i zbiorowa w sytuacji napięć i konfliktów społecznych, Rzeszów: Wydaw. WSP,   1993 r.  156 s. 

Agresja, konflikt, społeczeństwo, Tyczyn: Wyd. Wyższej Szkoły Społeczno - Gospodarczej, 2000 r. - 203 s. ISBN 83-87876-11-9

Następstwa i konsekwencje stereotypowego postrzegania człowieka i świata społecznego. Rzeszów, Wydaw WSP, 2000 r. – 227 s.  ISBN 83-7262-009-1

Nowe podmioty w przestrzeni medialnej, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012. - 514 s.  ISBN 978-83-7338-835-2

Niżankowska-Półtorak B. (współautor): Problemy  ontogenetyczne rozwoju człowieka, Rzeszów, Wydaw. WSP Rzeszów, 1991 r. - 256 s.

Hałaj J. (współautor): Psychologia społeczna w praktyce, Rzeszów: Wyd. WSP/UR, 2000, (wydanie drugie UR, Rzeszów 2003), 156 s. ,  ISBN 83-7262-112-8

Hałaj J. (współautor): Rzecznik prasowy. Teoria i praktyka., Rzeszów: Wyd. WSiZ, 2003, 233 s. [S. 7 -101, 119 - 147, 149 - 190] ISBN 83-87658-40-5

Gawroński J. (współautor): Psychologia Polityki. Podręcznik Akademicki, Rzeszów:  Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012 - 567  s. ISBN 978-83-7338-768-3

 

  1. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony.

Hadło W. (współautor): Schemat procedury badawczej  W: Osobowość a wyniki w nauce, / pod red. M. Radochońskiego, Rzeszów, Wydaw. WSP Rzeszów, 1993. – s. 13-18 ISBN 83-900933-5-9

Przemiany struktury czasu wolnego dzieci wiejskich. W: Problemy rozwoju i wychowania dziecka wiejskiego / pod red. M. Radochońskiego  i A. Horbowskiego. - WSP Rzeszów,  1995 - s. 219-224 ISBN 83-86246-27-

Socjalizacja  jednostki a zachowania agresywne w wymiarze społecznym. W: Agresja wśród dzieci i młodzieży – perspektywa psychoedukacyjna / (red.) A. Frączek, I. Pufal – Struzik, Wyd. Pedagogiczne ZNP Kielce 1996  s. 125-135 ISBN 83-85230-61-0

Stereotypy narodowościowe Euroregionu Karpackiego. W: Polska - Niemcy - Ukraina w Europie: uwarunkowania, założenia i przesłanki wzajemnej współpracy, Materiały z Konferencji Naukowej, która odbyła się w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie w dniach 8-10 V 1995 roku / pod red. W. Bonusiaka. - Rzeszów: WSP, 1996. - s. 247-255 ISBN 83-86246-18-9

Modern stereotype  of  good and bed teacher in the ayes of children, parents and teachers of Korczaks idea, W: Reminiscencje myśli Janusza Korczaka wykorzystywane w nowoczesnych modelach kształcenia. / pod red. M. Juszczyk. Częstochowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1996, 26   ISBN: 83-7098-111-9

Cynarski W. (współautor): Psychologiczne wymiary japońskiego budo(w)Przegląd naukowy IFIZ UR 2001, z 2,s155-165.

Uwarunkowania  agresji współczesnej młodzieży i sposoby jej ograniczania, W: Wybrane problemy pracy opiekuńczej i resocjalizacyjnej / pod red. Franciszka Kozaczuka, Rzeszów, Wyd. WSP, 1997. -  s. 147-164   ISBN 83-87288-30-6

Stan i forma opieki nad dziećmi w rodzinach niepełnych czasowo z powodu wyjazdu  rodziców za granicę. W : Pedagogika opiekuńcza wobec współczesnej orientacji filozoficznej i praktyki pedagogicznej. T. 2 / red. J. Sowa, D. Pstrąg. – Rzeszów: CDP, 1998. – S. 29-33 ISBN 83-908176-8-3

Struktura stereotypów narodowościowych Słowaków i Polaków na obszarze Euroregionu Karpackiego. W: Tożsamość narodowa młodzieży na pograniczach. / red. Z .Jasiński, A. Kozłowska, Opole : Opolska Oficyna Wydawnicza, 1997  ISBN 83-901905-6-7

Agresja jako forma przystosowania społecznego. W: Wybrane zagadnienia profilaktyki i resocjalizacji dzieci i młodzieży /  red. F. Kozaczuk. - Rzeszów : CDP, 1998  s. 75 - 70 ISBN 83-908176-3-2

Gelleta K. (współautor):: Stereotypy narodowościowe Euroregionu Karpackiego w dobie integracji europejskiej w wypowiedziach respondentów rumuńskich. W: Polska, Niemcy, Ukraina w Europie: model dla euroregionów Środkowowschodniej Europy: jak wychowywać dla Europy / red. W. Bonusiak . – Rzeszów : Wydaw. WSP 1999. – S. 113-143 ISBN 83-87288-89-6

Stereotypy Polsko-Ukraińskie i sposoby ich przezwyciężania. W: Polska, Niemcy, Ukraina w Europie: narodowe identyfikacje  i europejskie integracje w przededniu XXI wieku / red. W. Bonusiak,. - Rzeszów : Wydaw. WSP, 2000 r. s. 191-203 ISBN 83-7262-073-3

Internet jako szczególny sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież. W: Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej. T.2 / red. J. Kuźma, J. Morbitzer, wyd. Akademia  Pedagogiczna Kraków. 2003 S. 240-246  ISBN 83-7271-210-7

Rębisz S. (współautor): Informacja o krajach regionu Karpat w środkach masowego przekazu, w opinii jego mieszkańców. W: W drodze do Unii Europejskiej: gospodarka, kultura, media / red. K. Kaszuba, T. Sasińska – Klas, K. Wolny-Zmorzyński, Wyd. WSZ  Rzeszów, 2004 r. s. 255-276  ISBN 83-88397-80-X

Baran K. (współautor): Kampania wyborcza 2005 w przestrzeni medialnej. W: Media elektroniczne w procesie komunikacji rynkowej / pod red. nauk. M. Duczmala, B. Nierenberga. - Opole : Wydawnictwa WSZiA : Wydaw. Instytut Śląski, 2005. – s. 229-237 ISBN 83-88980-32-7 ; ISBN 83-88672-80-0

Rzecznik prasowy w przestrzeni medialnej. W: Dziennikarstwo i świat mediów / pod red. Z. Bauera i E. Chudzińskiego ; Studium Dziennikarskie Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. – Kraków : „Universitas”, 2008 r. s. 455-466.  Wyd. 4 .    ISBN 978-83-242-0969-9

Gawroński J. (współautor): Dziennikarz w przestrzeni medialnej W: Konteksty dziennikarstwa / red. nauk. Rafał Polak. Kraków [etc] : Wydaw.  Konsorcjum Akademickie, 2010 r. s. 73 - 99   ISBN 978-83-62259-08-3

Wybrane zagadnienia mierzalności przestrzeni medialnej, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Z. 23, Społeczeństwo informacyjne - stan i perspektywy rozwoju, red. nauk. Michał Gabriel Woźniak ; red. zeszytu Colin F. Hales, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011, s. 319 - 343 ISSN 1898-5084

Podmiotowość w przestrzeni medialnej - nowe aspekty W; Odpowiedzialność w mediach - od przypadku do celu / red. A. Baczyński, M. Drożdż. - Tarnów, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2012. -  S. 83 - 103  ISBN           978-83-7793-046-5

Przestrzeń medialna – transgraniczne stosunki pomiędzy Polska a Ukrainą, W: Vìra ì rozum: materìali Vseukraïns’koï konferencji stuledentìv ta molodih naukovìv (m. L’vìv, 11-12 grudnâ 2010 r.) - L’vìv: Komìsìâ u spravah molodì Ukraïns’koï Greko-Katolic’koï Cerkvi. – 2010

Wybrane zagadnienia mierzalności przestrzeni medialnej, W:  Vybrané problémy sociálnej prace red. K. T. Pnas P. Czarnecki, Bratislava : Vysoká Škola Zdravotníctva a Sociálnej Práce sv. Alžbety ; Warszawa : Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji "Humanum", 2012. - S. 235 – 267   ISBN 978-80-8132-042-2 ; 978-83-932603-0-0

Wybrane problemy ewangelizacji w przestrzeni medialnej Nauka i duhovnìdt’ u sustemì suczasnogo upravlìnnâ ; zbìrnik tez mižnarodnoï nauk.-prakt, konf., 19 kvìtnâ 2012 roku  Zbornik Tez Mieżdunardnoj Nukowo-Prakticznoj Konferencji 19 kwietnia 2012 / L’vìvd’kij nac. Un-t ìmenì Ìvana Franka. L’viv : Spolom, 2012, 16 – 21 ISBN 978-966-665-685-1

Psychoterapia rodzin alkoholowych w ujęciu systemowym, I Diecezjalno Wojewódzki Kongres Trzeźwości, Rzeszów - październik 1993

Przemiany struktury czasu wolnego dzieci wiejskich, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Problemy rozwoju i wychowania dziecka wiejskiego”, Rzeszów  16 – 17 listopad 1993.

Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze Kongres Rodziny 13 XI 1994 Ośrodek Kultury i Sportu w Ropczycach

Socjalizacja agresji w wymiarze społecznym – agresja a szkoła, konferencja nt. „Agresja wśród dzieci i młodzieży jako problem współczesnej szkoły”, Kielce 9 – 11 maj 1994

Współczesny stereotyp dobrego i złego nauczyciela w ocenie dzieci, rodziców i nauczycieli w odniesieniu do idei korczakowskiej, Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka pt. „Kształcenie nauczycieli a współczesne problemy wychowania”  Częstochowa 13 – 17 V 1996

 Lewicki Cz. (współautor): Psychologia i pedagogika wobec problemów rynku pracy i bezrobocia. Rynek Pracy 1996 ; 5, s. 81-89 ISSN: 1233-4103

Psychologia i pedagogika wobec wybranych problemów rynku pracy i bezrobocia, rola uczelni pedagogicznej w przeciwdziałaniu zjawisku bezrobocia, Regionalne Centrum Szkolenia Administracji w Rzeszowie, styczeń 1996

Pomoc i profilaktyka – wybawienie czy przekleństwo?  Sympozjum nt. „Praca profilaktyczno – wychowawcza z dziećmi i młodzieżą – zadania samorządów lokalnych a organizacje pozarządowe” Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” Rzeszów 1997

Współczesne uwarunkowania przemocy wobec dzieci – kontekst społeczny, Konferencja nt. „Przemoc wobec dzieci”, WSP Rzeszów, listopad 1997

Identyfikacja i sposoby rozwiązywania konfliktów interpersonalnych w kontekście przemian ustrojowych, II Seminarium nt. „struktury samorządowe w aspekcie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej” WSIiZ Maj 1998

Uniwersytet Trzeciego Wiekurefleksja psychologiczna, W : Księga pamiątkowa XV-lecia działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy WSP w Rzeszowie / red. J. Homplewicz. – Rzeszów : WSP 1998. s. 12 ISBN 83-87288-52-7

Radochoński M. (współautor): Osobowościowe determinanty warunkujące powodzenie w pracy menedżera. Zeszyty Naukowe WSIZ, Rzeszów. 1999; 4 s. ISSN 1429-5237

Najrzadziej w nogi czyli subtelna agresja. Amicus – Niezależna szkoła w Polsce. 1999;  9-10 s. ISSN 1429-9844

Psychologia w pracy radnego, Przegląd Samorządowy, Warszawa, styczeń 2000 r. nr 1

Radny jako lider społeczności lokalnej, Przegląd Samorządowy, Warszawa, luty 2000 r. nr 2

Strategiczne partnerstwo Polski i Ukrainy- przezwyciężanie czynników postkomunizmu. Instytut Studiów Ukraińsko- Polskich. Kijów  10-12 czerwca 2001.

Wypalenie zawodowe – uwarunkowania, przyczyny, konsekwencje. Kwartalnik Edukacyjny. 2002 r. 1 s. 21-29 ISSN 1230-7556

Obraz medialny Rosjan i Rosji w mediach polskich. W: Media elektroniczne w procesie komunikacji rynkowej / pod red. nauk. M. Duczmala, B. Nierenberga. - Opole : Wydawnictwa WSZiA : Wydaw. Instytut Śląski, 2005. – S. 223-227 ISBN 83-88980-32-7 ; ISBN 83-88672-80-0

Polityk w przestrzeni medialnej, W: Wpływ Standardów Międzynarodowych Na Rozwój Demokracji i Ochronę Praw Człowieka. T. 1 / red. nauk. Jerzy Jaskiernia ; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Instytut Ekonomii i Administracjii. – Warszawa:  Wyd. Sejmowe, Warszawa, 2013, s. 292 – 312 ISBN: 978-83-7666-242-8

Kinematics and Dynamics of Information in Media Sphere, Zarządzanie w Kulturze, 2013: 14 (4) s. 397–410  ISSN 1896-8201 e-ISSN 2084-3976

Debata polityczna jako działalność misyjna Polskiego Radia Rzeszów - doświadczenie i praktyka. W: Przemiany mediów regionalnych i lokalnych. / red. nauk. P. Kuca, W. Furman. –Rzeszów  Wydaw. Uniwersytet Rzeszowski, 2015 S. 176 – 186,  ISBN: 978-83-7996-098-9

Materializm informacyjny - rzeczywisty opis świata. W: Teraźniejszość totalna: tezy o współczesności : Prof. Jerzy Chłopecki in memoriam / red. A. Rozmus. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2015, s. 151 – 163   ISBN 978-83-235-1647-7 

Significance of organizational structure for the achievement of program objectives by Rzeszów Radio Zarządzanie Mediami, 2014; 2 (2) s. 65 76,   ISSN 2353-593

Management of on-air time in the context of programs required from public service broadcasting, Zarządzanie Mediami. 2014 : 2 (3) s. 129 – 139 ISSN 2353-5938

Media  W: Dzieje Rzeszowa, red. Bonusiak W.  Tom V.   Wyd. Urząd Miasta w Rzeszowie , 2017 r. s. 31 ISBN ISBN 978-83-65627-11-7