dr Koziełło Tomasz

dr Tomasz Koziełło

Dyżur

semestr zimowy 2017/2018:

poniedziałek w godz. 13.00-14.00
wtorek w godz. 11.15-11.45

pokój nr 329

Kontakt

ztppp@univ.rzeszow.pl
17 872 10 97

Ukończył studia politologiczne na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie w 2002 roku. Tam też w 2006 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Od 2007 roku jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na myśli politycznej, najnowszej historii, teorii polityki i polskich partiach politycznych. Uczestniczył w kilkunastu konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Autor 1 monografii naukowej, współredaktor 2 monografii zbiorowych i autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, opublikowanych w czasopismach naukowych i monografiach zbiorowych.


Publikacje pracownika


2004

 1. Koncepcje ustroju politycznego i gospodarczego Polski w publicystyce Obozu Wielkiej Polski na Lubelszczyźnie (1926-1933), „Annales UMCS”, sectio K: Politologia, 2004, vol. XI, s. 193-209.
 2. Powojenne bezpieczeństwo Polski w myśli politycznej PPS-WRN [w:] Polska lewica w XX wieku: historia-ludzie-idee, red. T. Ślęzak, M. Śliwa, Kraków 2004, s. 189-202.

2005

 1. Trzecia Rzesza Niemiecka w poglądach Narodowej Demokracji, „Annales UMCS”, sectio K: Politologia, 2005, vol. XII, s. 125-141.

2006

 1. Samorząd na Kresach Wschodnich w myśli politycznej Narodowej Demokracji (1918-1939) [w:] Samorząd w polskiej myśli politycznej XX wieku, red. G. Radomski, Toruń 2006, s. 131-149.

2007

 1. Liga polskich rodzin wobec integracji Polski z Unią Europejską [w:] Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości, red. J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński, Gorzów Wielkopolski 2007, tom II, s. 357-369.
 2. Narodowodemokratyczna krytyka piłsudczykowskiej polityki zagranicznej (1918-1939) [w:] Świat wokół Rzeczypospolitej: Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, red. W. Paruch, K. Trembicka, Lublin 2007, s. 307-324.

2008

 1. Integracja europejska w koncepcjach politycznych Platformy Obywatelskiej [w:] Koncepcje integracji w Europie w XX i XXI wieku: Myśl polityczna, red. H. Stys, Toruń 2008, s. 237-248.
 2. Koncepcje polskiej polityki zagranicznej Ligi Polskich Rodzin - kontynuacja narodowodemokratycznej ideologii czy tworzenie nowych założeń politycznych ? [w:] Kontynuacje i nowatorstwo w świecie współczesnych idei, red. M. Mikołajczyk, M. Śliwa, Kraków 2008, s. 323-333.
 3. Myśl konserwatywno-narodowa [w:] Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku: Wybrane nurty ideowe, red. E. Maj, A. Wójcik, Lublin 2008, s. 81-111.
 4. Nacjonalistyczna wizja powojennej Europy w prasie Stronnictwa Narodowego (1939-1945), [w:] Współczesne nacjonalizmy, red. M. Jeziński, Toruń 2008, s. 21-39.
 5. Obraz chłopów polskich na łamach prasy narodowo-demokratycznej (1918-1939), „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego”, 2008, nr 35, s. 89-104.
 6. Stosunki polsko-radzieckie w myśli politycznej narodowej demokracji (1918-1939). Zarys problematyki, „Historia i Polityka”, 2008, t. VII, s. 59-78.
 7. Trudne sąsiedztwo: Stosunki Polski z państwami ościennymi w myśli politycznej Narodowej Demokracji (1918-1939), Rzeszów 2008, ss. 247.
 8. Rec.: [C. Maj, E. Maj, Narodowe ugrupowanie polityczne w Polsce 1989-2001, Lublin 2007, ss. 364], „Polityka i Społeczeństwo”, 2008, nr 5, s. 260-265.

2009

 1. Idea Wielkiej Polski w prasie Stronnictwa Narodowego (1939-1945), [w:] Idee – Państwo – Ludowcy: Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Jana Jachymka, red. E. Maj, S. Michałowski, A. Wójcik, Lublin 2009, s. 360-368.
 2. Ludowa i narodowa wizja integracji europejskiej u progu XXI wieku, „Myśl ludowa”, 2009, nr 1, s. 29-49.
 3. Narodowa Demokracja wobec Niemiec w I połowie XX wieku jako przykład tradycyjnego myślenia politycznego, [w:] Marzyciele i realiści: O roli tradycji w polskiej myśli politycznej od upadku powstania styczniowego do XXI wieku, red. T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2009, s. 218-231.
 4. Narodowa Demokracja wobec rosyjskiego komunizmu (1918-1939), „Polityka i Społeczeństwo”, 2009, nr 6, s. 47-55.
 5. Odchodząca elita. Problematyka szlachecko-ziemiańska na łamach „Myśli Narodowej” (1921-1939), [w:] Anachroniczna kasta czy nowocześni obywatele?: Problematyka ziemiańska na łamach prasy w Polsce od końca XIX stulecia do 1939 roku, red. E. Maj, W. Mich, Lublin 2009, s. 55-75.
 6. Powojenna wizja niepodległej Polski w koncepcjach politycznych Stronnictwa Narodowego (1939-1945), [w:] Polskie niepodległości. Wizje państwa i społeczeństwa w okresach przełomów 1918-1945-1989, red. J. Faryś, P. Słowiński, T. Sikorski, Gorzów Wielkopolski 2009, s. 189-204.

2010

 1. Autopromocja wizerunku gminy poprzez działalność informacyjno-wydawniczą samorządu terytorialnego: Przykład Tyczyna, [w:] Samorządny Tyczyn: 20 lat wspólnie 1990-2010, red. J. Basta, K. Szczepański, Tyczyn 2010, s. 79-98.
 2. Adaptacja – reforma – stabilizacja: Przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych, red. T. Koziełło, P. Maj, W. Paruch, Rzeszów 2010, ss. 372.
 3. Gry polityczne jako sposób realizacji interesów politycznych w systemie demokratycznym na przykładzie negocjacji PiS–PO w 2005 roku, [w:] Adaptacja – reforma – stabilizacja: Przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych, red. T. Koziełło, P. Maj, W. Paruch, Rzeszów 2010, s. 324-338.
 4. Koncepcje polskiej polityki zagranicznej Stronnictwa Narodowego w okresie II wojny światowej, [w:] Między zniewoleniem a wyzwoleniem: 1939-1989, red. J. Waskan, Toruń 2010, s. 182-205.
 5. Krytyka demokracji w publicystyce przywódców Narodowej Demokracji (1918-1939), [w:] Dla dobra rządu chłopskich dusz…. Wiciarz – Ludowiec – Nauczyciel – Uczony: Księga poświęcona pamięci Profesora Józefa Ryszarda Szaflika, red. M. Adamczyk, J. Gmitruk, A. Koseski, Warszawa-Kielce-Pułtusk 2010, s. 657-678.
 6. Oblicze ideowo-polityczne „Przeglądu Wszechpolskiego” 1922-1926, [w:] Prasa Narodowej Demokracji 1886-1939, red. A. Dawidowicz, E. Maj, Lublin 2010, s. 85-110.
 7. Ogólnokrajowa obywatelska inicjatywa referendalna w Polsce, „Polityka i Społeczeństwo”, 2010, nr 7, s. 111-118.
 8. Polskie Stronnictwo Ludowe wobec rządów Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego (2005-2007). [w:] Partie chłopskie i ludowe w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej (1989-2009), red. J. Gmitruk, A. Indraszczyk, S. Stępka, Warszawa 2010, s. 185-212.
 9. Stronnictwo Narodowe wobec położenia międzynarodowego w latach 1935-1939, [w:] Wrzesień 1939 roku. Geneza II wojny światowej w polskiej perspektywie, t. I: W kręgu dziejów, myśli politycznej i dziedzictwa kulturowego II Rzeczypospolitej, red. J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński, Gorzów Wielkopolski 2010, s. 65-76.
 10. T. Koziełło, P. Maj, W. Paruch, Wprowadzenie – refleksje o przestrzeni publicznej, [w:] Adaptacja – reforma – stabilizacja: Przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych, red. T. Koziełło, P. Maj, W. Paruch, Rzeszów 2010, s. 7-16.
 11. The Civil Referendum Initiative in Poland, „Polityka i Społeczeństwo”, 2010, nr 7, s. 119-128.
 12. Totalitaryzm radziecki i niemiecki w publicystyce Narodowej Demokracji (1918–1945), [w:] Myśl polityczna w Polsce w XX–XXI wieku: Wybrane problemy, red. H. Cimek, Rzeszów 2010, s. 64-85.

2011

 1. Cechy – procesy – przebudowa: Przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych, red. W. Paruch, P. Maj, T. Koziełło, Rzeszów 2011, ss. 336.
 2. Idea parlamentaryzmu w koncepcjach politycznych Narodowej Demokracji (1918-1939), [w:] Ustrój państwa w polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku, red. A. Lewandowski, A. Meller, W. Wojdyło, Toruń 2011, s. 13-32.
 3. Instytucje demokracji bezpośredniej w Polsce (1989-2009), [w:] Cechy – procesy – przebudowa: Przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych, red. W. Paruch, P. Maj, T. Koziełło, Rzeszów 2011, s. 119-136.
 4. Miejsce Polski w Europie w koncepcjach politycznych Ligi Polskich Rodzin jako kontynuacja narodowodemokratycznej myśli politycznej okresu międzywojennego, [w:] Epigoństwo czy twórcza ciągłość?: Ideowe dziedzictwo głównych nurtów politycznych Drugiej Rzeczypospolitej w refleksji politycznej po zakończeniu II wojny światowej, red. E. Krasucki, T. Sikorski, A. Wątor, Toruń 2011, s. 163-181.
 5. Międzynarodowa rola Polski w polityce rządów RP od 1989 roku, [w:] Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po przełomie. T.1.: Koncepcje, bezpieczeństwo, kwestie prawne i polonijne, red. A. Jarosz, K. Olszewski, Toruń 2011, s. 39-56.
 6. Mniejszości narodowe jako instrument realizacji polityki zagranicznej w koncepcjach Ligi Polskich Rodzin, [w:] Kwestia narodowościowa w Polsce i we Włoszech w XX wieku: Wybrane problemy, red. H. Cimek, Rzeszów 2011, s. 85-110.
 7. W. Paruch, P. Maj, T. Koziełło, Wprowadzenie – refleksje o wymiarach systemów politycznych, [w:] Cechy – procesy – przebudowa: Przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych, red. W. Paruch, P. Maj, T. Koziełło, Rzeszów 2011, s. 9-21.
 8. Rec.: [E. Maj, Komunikowanie polityczne Narodowej Demokracji 1918-1939, Lublin 2010, ss. 632], „Polityka i Społeczeństwo”, 2011, nr 8, s. 378-382.

2012

 1. Elementy katolickiej nauki społecznej w myśli politycznej Ligi Polskich Rodzin, [w:] Kościół. Religia. Myśl katolicka: Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Antoniemu Mieczkowskiemu z okazji 70 rocznicy urodzin, red. E. Maj, J. Sanecka-Tyczyńska, M. Wichmanowski, A. Wójcik, Lublin 2012, s. 213-234.
 2. Język propagandy w wypowiedziach przywódców PSL w okresie III Rzeczypospolitej, [w:] Wieś i ruch ludowy w Polsce i Europie, t. II: Idee, organizacje, środowisko, red. F. Kampka, S. Stępka, Warszawa 2012, s. 247-266.
 3. Rosja, Ukraina i Białoruś w koncepcjach politycznych rządów polskich (1989-2007), [w:] Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce XIX i XX wieku: Opinia publiczna. Stosunki polsko-rosyjskie. Pamięć historyczna, red. E. Kirwiel, E. Maj, E. Podgajna, Lublin 2012, Wydawnictwo UMCS, s. 279-301.
 4. Rola kobiety w koncepcjach ideowych Ligi Polskich Rodzin, „Polityka i Społeczeństwo”, nr 10, Wyd. Uniw. Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 71-79.
 5. Zawiedzione oczekiwania: problematyka inteligencji polskiej na łamach „Głosu Lubelskiego” (1918-1939), [w:] Elita narodu czy biurokratyczna kasta?: Problematyka inteligencji na łamach pracy w Polsce od końca XIX stulecia do 1939 roku, red. E. Maj, M. Wichmanowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 161-184.

2013

 1. Koncepcje programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej pod kierownictwem Romana Giertycha (2006-2007), [w:] Nauka, edukacja: Kultura w polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku, Wydawnictwo UMCS, red. M. Wichmanowski, Lublin 2013, s. 335-353.
 2. Rodzina i polityka prorodzinna jako wartość polityczna w koncepcjach ideowych Ligi Polskich Rodzin, [w:] Sapientia animorum magistra est. Wartości w nauce – wartości w polityce: Księga Jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Alicji Wójcik z okazji 40. rocznicy pracy naukowej, red. E. Maj, A. Dawidowicz, M. Wichmanowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 473-491.
 3. Polityki szczegółowe jako przejaw adaptacji systemu politycznego, [w:] Podstawowe kategorie badawcze w nauce o polityce, red. P. Maj, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 26-41.
 4. Podmiotowość polityczna i podmioty polityczne, [w:] Podstawowe kategorie badawcze w nauce o polityce, red. P. Maj, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 101-114.
 5. Procesy i zachowania polityczne jako kategorie w nauce o polityce, [w:] Podstawowe kategorie badawcze w nauce o polityce, red. P. Maj, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 115-127.
 6. Wojna czy pokój? Sposoby rozwiązywania konfliktów międzynarodowych i wewnątrzpaństwowych, [w:] Podstawowe kategorie badawcze w nauce o polityce, red. P. Maj, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 155-166.
 7. Idea polityki suwerennej w koncepcjach politycznych Ligi Polskich Rodzin, [w:] Metapolityka: pomiędzy filozofią, teorią i praktyką, red. A. Pięta-Szawara, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 99-108.
 8. Rec.: [T. Bojarowicz, Partie i ugrupowania prawicowe w Polsce po 1989 roku, Toruń 2013, ss. 402], „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, 2013, nr 3, s. 225-230.
 9. Sprawozdanie: [Konferencja naukowa: Instytucjonalne gwarancje zasady pluralizmu politycznego w Polsce na tle standardów europejskich, Nałęczów, 14-16 czerwca 2013 r.], „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2013, nr 4, s. 263-268.