prof. nadzw. dr hab. Delong Marek

prof. nadzw. dr hab. Marek Delong

Dyżur

w letniej sesji egzaminacyjnej 2017/2018:

19.06, 25.06 w godz. 9:00-10:30
26.06. w godz. 13:00-14:30

pokój nr 318

Kontakt

m-delong77@tlen.pl
17 872 11 24

Dr Marek Delong (ur. 1977) – adiunkt w Katedrze Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i starszy wykładowca w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Absolwent politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi badania dotyczące historii idei politycznych, stosunków państwo-Kościół, procesów politycznych w Europie Środkowo – Wschodniej po 1989 roku. Autor monografii: Recepcja myśli społeczno – politycznej Jana Pawła II w pismach polskiej inteligencji katolickiej w latach 1989-2005 (Rzeszów 2009) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych.


Publikacje pracownika


2002

 1. Recepcja encykliki Rerum novarum w Galicji (1891 – 1918), „Krakowskie Studia Małopolskie”, nr 6/2002, s. 243-253.
 2. Teoria własności w encyklice Rerum novarum, [w]: A. Jarosz (red.), Mała i średnia przedsiębiorczość szansą aktywizacji gospodarczej Podkarpacia, Jarosław 2002, s. 205-216.

2003

 1. Zasada boskiego pochodzenia władzy w doktrynie Leona XIII, „Krakowskie  Studia Małopolskie”, nr 7/2003, s. 55-57.

2004

 1. Koncepcja chrześcijańskiej demokracji w encyklice Leona XIII Graves de communi, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis”, Studia Politologica II, red. W. Wic nr 22/2004, s. 221-234.

2007

 1. Środowisko „Tygodnika Powszechnego” wobec demokracji, liberalizmu i kapitalizmu po 1989 roku, „Polityka i Społeczeństwo”, nr 4/2007, s. 56-64.

2008

 1. Idea nacjonalizmu w myśli Isaiaha Berlina, [w]: Kontynuacje i nowatorstwo w świecie współczesnych idei, red. M. Śliwa, Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2008, s. 130-138.
 2. Koncepcja „trzeciej drogi” na łamach wybranych periodyków środowisk inteligencji katolickiej w Polsce po 1989 roku, [w]: S. Wróbel (red.), Wybrane zagadnienia polskiej demokracji, Toruń 2008, s. 200-212.
 3. Marksizm w myśli politycznej Isaiaha Berlina, [w]: Księga jubileuszowa wydawana z okazji 45-lecia pracy naukowej prof. dra hab. Henryka Cimka, Rzeszów 2008, s. 175-182.
 4. Prawo własności w doktrynie społecznej papieża Jana XXIII, [w]: Prawa człowieka we współczesnym świecie, red. A. Olak, H. Sommer, Rzeszów 2008, s. 11-21.
 5. Zagrożenia dla społeczeństwa liberalnego według Isaiaha Berlina, [w]: Bezpieczeństwo i zagrożenia współczesnego świata, red. A. Olak, I. Oleksiewicz, Rzeszów 2008, s. 33-44.

2009

 1. Recepcja myśli społeczno – politycznej Jana Pawła II w pismach polskiej inteligencji katolickiej w latach 1989 – 2005, Rzeszów 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 246 – monografia.
 2. Demokracja liberalna i kapitalizm na łamach miesięcznika „Więź” w świetle encykliki Jana Pawła II „Centesimus annus”, „Polityka i Społeczeństwo”, nr 9/2009, s. 27-35.
 3. Historia idei według Isaiaha Berlina, „Politeja”, nr 11/2009, s. 381-390.
 4. Polska inteligencja katolicka – dialog z liberalizmem, „Studia Sandomierskie”, Tom XVI, zesz. 3-4, s. 175-185.
 5. Recepcja myśli Jana Pawła II na łamach miesięcznika „W drodze”, [w]: Jan Paweł II i Europa, red. K. Kalinowska, K. Zamojska, B. Brodzińska, Toruń 2009, s. 133-148.
 6. Środowisko „PAX” wobec doktryny społecznej Kościoła w kontekście przemian 1989 roku i integracji europejskiej, „Studia Europejskie i Stosunki Międzynarodowe”, nr 1/2009, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, s. 54-66.
 7. Totalitaryzmy XX wieku jako konsekwencja migracji idei politycznych według Isaiaha Berlina, [w]: Społeczeństwo polskie na tle przemian społecznych, red. A. Olak, I. Oleksiewicz, S. Wieczorek, Rzeszów 2009, s. 9-18.

2010

 1. Dialog katolicyzmu z liberalizmem w polskiej transformacji systemowej, [w:] W. Saletra, J. Jarosinski (red.), Młode Demokracje. 20 lat transformacji systemowej w Europie Środkowej 1989-2009. Płaszczyzna gospodarcza i polityczna, Kielce 2010, s. 139-151.
 2. Katolicyzm społeczny i katolicka nauka społeczna w poglądach Czesława Strzeszewskiego, [w:] W. Polak (red.), Kościół w obliczu totalitaryzmów, Toruń 2010, s. 763-773.
 3. Rola „Tygodnika Powszechnego” w procesie kształtowania się polskiej demokracji obywatelskiej, [w:] K. Wolny-Zmorzyński (red.), Ludzie polskich mediów. Celebryci a redaktorzy, Toruń 2010, s. 98-105.
 4. Współpraca europejska w papieskich koncepcjach jedności kontynentu, [w:] I. Oleksiewicz, M. Pomykała, J. Rajchel (red.), Wybrane prawne aspekty współpracy europejskiej, Rzeszów 2010, s. 23-37.
 5. Środowisko „Tygodnika Powszechnego” wobec współczesnego katolicyzmu „ludowego”, „Myśl Ludowa”, Nr 2/2010, s. 73-84.
 6. Katolicka idea „dobra wspólnego” i liberalna zasada wolności indywidualnej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej”, Nr 275, Ekonomia i Nauki Humanistyczne, z. 17, Rzeszów 2010, s. 91-102.
 7. Episkopat Polski a wybory parlamentarne i prezydenckie w latach 1991-1995, „Przegląd Religioznawczy”, Nr 1/2010, s. 59-72.

2011

 1. Korporacjonizm i subsydiarność jako przejawy regionalizmu w nauczaniu papieża Piusa XI, [w:] B. Jóźwik, Zalewa P. (red.), Spójność ekonomiczno –społeczna regionów Unii  Europejskiej, Tom I: Spójność ekonomiczno –  społeczna jako doświadczenie i wyzwanie dla Europy, Wydawnictwo KUL,  Lublin 2010, s. 39-53.
 2. Stanowisko papieża Jana Pawła II wobec integracji europejskiej, „Polityka i Społeczeństwo”, nr 8/2011, s. 37-44.
 3. Stanowisko Episkopatu Polski w sprawie stosunków państwo-Kościół w latach 1989-1997, [w:] Problematyka narodowościowa i religijna w XX wieku. Wybrane aspekty, K. Żarna (red.), Rzeszów 2011, s. 155-198.
 4. Europeistyka. Leksykon, W. Stankowski (red.), Warszawa 2011.

      - Cenzus wyborczy (współautor W. Stankowski), s. 39-40.
      - Churchill sir Winston Leonard Spencer, s. 40-41.
      - Impeachment, s. 143-144.
      - Komitet Stałych Przedstawicieli (COREPER), s. 179-180.
      - Kompromis luksemburski, s. 180-181.
      - Pleven Rene, s. 259-260.
      - Referendum, s. 294-295.
      - Schuman Robert (współautor W. Stankowski), s. 315-317.
      - Thatcheryzm, s. 354-355.

 1. Środowisko PAX wobec nauczania Soboru Watykańskiego II w latach 1965-1980, [w:] Epigoństwo czy twórcza ciągłość? Ideowe dziedzictwo głównychnurtów politycznych Drugiej Rzeczypospolitej w refleksji politycznej po zakończeniu II wojny światowej, E. Krasucki, T. Sikorski, A. Wątor (red.), Toruń 2011, s. 107-120.
 2. Korporacjonizm i subsydiarność w nauczaniu papieża Piusa XI, [w:] Zasada pomocniczości. Wymiar europejski, narodowy, regionalny i lokalny, A. Pawłowska, S. Grabowska (red.), Rzeszów 2011.
 3. Liberalna koncepcja praw i wolności jednostki Izajasza Berlina, [w:] Ochrona praw człowieka w perspektywie regionalnej, P. Trefler, M. Delong (red.), Przemyśl 2011, s. 13-33.
 4. Ochrona praw człowieka w perspektywie regionalnej, P. Trefler, M. Delong (red.), Przemyśl 2011 – redakcja monografii.

2012

 1. Episkopat Polski wobec podpisania i ratyfikacji konkordatu z 28 lipca 1993 roku, „Polityka i Społeczeństwo”, nr 9/2012, s. 80-88.
 2. Stanowisko Episkopatu Polski wobec integracji Polski z Unią Europejską (2002-2004), „Przegląd Religioznawczy”, Nr 2/2011, s. 67-82.

2013

 1. Bezrobocie  jako kwestia społeczna polskiej transformacji w nauczaniu Konferencji Episkopatu Polski, [w:] Myśl społeczna wielkich religii świata, M. Marczewska-Rytko, E. Olszewski (red.), Lublin 2013, s. 75-90.
 2. Republika Słowacka i Rzeczpospolita Polska na drodze do Unii Europejskiej, Rzeszów 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego (współautor K. Żarna), ss. 125.
 3. Postulaty konstytucyjne Konferencji Episkopatu Polski w latach 1989-1997, „Athenaeum” Polskie Studia Politologiczne, nr 38/2013, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 116-128.
 4. Bezrobocie jako kwestia społeczna polskiej transformacji w nauczaniu Konferencji Episkopatu Polski, [w:] Myśl społeczna wielkich religii świata, pod red. M. Marczewska-Rytko, E. Olszewski, Lublin 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 75-90.
 5. Episkopat Polski wobec zasadniczych problemów polityki społecznej okresu transformacji, [w:] Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, pod red. P. Graty, Rzeszów 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 216-228.