Ramowy program zawodowych praktyk studenckich

dla kierunku politologia Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

    Cel praktyki:

    Celem praktyki zawodowej jest weryfikacja i rozszerzenie wiedzy zdobytej w trakcie studiów a także, o ile to możliwe, nabycie umiejętności niezbędnych do działania/pracy w jednostce przyjmującej.

    Zadania ramowe praktyki:

    1. Zapoznanie studenta z jednostką przyjmującą, jej strukturą organizacyjną oraz zadaniami poszczególnych komórek i ich wzajemnymi powiązaniami.

    2. Zapoznanie z systemem regulacyjnym jednostki przyjmującej: regulaminem wewnętrznym, przepisami o dyscyplinie pracy, przepisami BHP, opisami stanowisk itp.

    3. Zapoznanie z systemem informacyjnym jednostki przyjmującej: organizacją sekretariatu, obiegiem dokumentów i ich klasyfikacją oraz ich przechowywaniem i niszczeniem.

    4. Zapoznanie z postępowaniem z informacjami niejawnymi: tajemnicą służbową, handlową itp.

    5. Zapoznanie ze sposobem funkcjonowania systemu informatycznego wspierającego system informacyjny.

    6. Zapoznanie z procesem podejmowania decyzji w jednostce przyjmującej.

    7. Zapoznanie z organizacją i działalnością komórki współpracującej z zagranicą, bądź z komórką której działalność w największej mierze, w jednostce przyjmującej, zależy od kontaktów zagranicznych, systemów regulacyjnych (prawnych) bądź źródeł finansowania.

    Przykładowe zadania szczegółowe praktyki:

    1. Tworzenie i redakcja tekstów i dokumentów.

    2. Tworzenie baz danych.

    3. Udział w pracach związanych z pisaniem projektów.

    4. Pomoc w obsłudze grup obcojęzycznych.

    5. Pomoc w obsłudze handlu międzynarodowego.

    6. Prace organizacyjne.

    Miejsce praktyki:

    1. sektor publiczny: administracja państwowa i samorządowa, biura poselskie i senatorskie, prasa, radio, telewizja

    2. sektor prywatny: firmy komercyjne prowadzące działalność międzynarodową w szczególności importerzy i eksporterzy, agencje turystyczne itp.

    3. III sektor: organizacje międzynarodowe i organizacje pozarządowe prowadzące działalność międzynarodową i ich polskie oddziały, organizacje kościelne prowadzące działalność europejską, siedziby i oddziały partii politycznych, związków zawodowych itp.

    Wymagania wobec studenta:

    Od studenta odbywającego praktykę oczekuje się zaangażowania i rzetelności w wykonywaniu powierzonych mu obowiązków, wysokiej kultury osobistej i dostosowania do przejawów kultury organizacyjnej (odpowiedni strój i sposoby zachowania) jednostki przyjmującej, a także wykonywania poleceń opiekuna praktyki strony przyjmującej i uczelni.

 

Wymiar godzin i termin praktyki zawodowej

    Praktyka zawodowa jest integralną częścią planu studiów i programu nauczania na kierunku politologia. Student jest zobowiązany do odbycia praktyki zawodowej podczas tzw. ferii letnich na drugim roku studiów I stopnia (po IV semestrze) w wymiarze 120 godz. Praktyka zawodowa trwa 3 tygodnie z zachowaniem ciągłości, przy założeniu 5 dni w tygodniu i 8 godzin dziennie.

    Praktyka winna być zrealizowana w ustalonym terminie, w okresie od 1 lipca do15 września.

    Wyboru miejsca i terminu praktyki zawodowej dokonuje student w porozumieniu z organizacją i opiekunem-kierownikiem praktyk zawodowych Instytutu Nauk o Polityce UR. Student jest zobowiązany do zgłoszenia – najpóźniej do 15 maja danego roku – opiekunowi-kierownikowi praktyk zawodowych Instytutu Nauk o Polityce UR, w formie pisemnej (również na e-mail – wypełniając formularz ) terminu, miejsca praktyki (nazwa, adres, osoba reprezentująca organizację), imię i nazwisko opiekuna praktykanta w organizacji, pod kierunkiem którego student będzie odbywał praktykę. W tym celu należy złożyć wypełniony druk zgoda na odbycie praktyki . Po zaakceptowaniu organizacji zostanie z nią podpisane porozumienie o organizacji praktyki.

 

Obowiązki organizacji

    Organizacja, w której student będzie odbywał praktykę, podpisuje z Uniwersytetem Rzeszowskim reprezentowanym przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia UR porozumienie w sprawie organizacji praktyki zawodowej. Jest zobowiązana do zapewnienia warunków niezbędnych do przeprowadzenia praktyki (zawartych w umowie).

    Opiekun praktykanta w organizacji uzgadnia wszelkie sprawy związane z przebiegiem praktyki z opiekunem-kierownikiem praktyk zawodowych Instytutu Nauk o Polityce UR oraz czuwa nad realizacją programu praktyki zgodnie z jej celami i ustalonym programem, a także nad jej przebiegiem. Po zakończeniu praktyki opiekun praktykanta stwierdza jej wykonanie i wydaje pisemną opinię, w której ocenia pracę studenta podczas praktyki. Wypełnia w tym celu kwestionariusz oceny praktykanta . Organizacja wystawia zaświadczenie o odbyciu praktyki przez studenta podpisane przez opiekuna praktykanta i dyrekcję organizacji.

 

Obowiązki praktykanta

    Obowiązkiem praktykanta jest przybycie w ustalonym terminie do wyznaczonej na praktykę organizacji oraz zgłoszenie się w dyrekcji i u opiekuna praktykanta.

    Praktykant winien wykonywać polecenia opiekuna praktyki i kierownictwa organizacji związane z celami praktyki zawodowej. Zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu organizacji, w której odbywa praktykę, a także zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej, zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony poufności danych osobowych. Praktykant ma obowiązek dbać o wysoki poziom wykonywania powierzonych mu zadań.

    Obowiązkiem praktykanta jest rzetelne i systematyczne prowadzenie dziennika praktyk. Winien być on uzupełniony czytelnie pismem odręcznym.

    Na okres praktyki student zobowiązany jest do wykupienia we własnym zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i przedłożenia poświadczenia ubezpieczenia opiekunowi praktyki w organizacji w pierwszym dniu praktyki.

 

Zaliczenie praktyki zawodowej

     Praktyka podlega odrębnemu zaliczeniu i stanowi warunek zaliczenia drugiego roku studiów I stopnia. Podstawą zaliczenia praktyki jest a) zaświadczenie o odbyciu praktyki; b) dziennik praktyki zawierający szczegółowy przebieg realizacji praktyki potwierdzony przez opiekuna praktyki w organizacji; c) ocena praktykanta wystawiona przez opiekuna praktyki w organizacji; d) ocena przebiegu wywiadu zogniskowanego przeprowadzonego ze studentem po odbyciu przez niego praktyki przez opiekuna-kierownika praktyk zawodowych Instytutu Nauk o Polityce UR.

    Student po zakończeniu praktyki zobowiązany jest przedłożyć opiekunowi-kierownikowi praktyk zawodowych Instytutu Nauk o Polityce UR następującą dokumentację: 1) zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej , 2) dziennik praktyki, 3) kwestionariusz oceny praktykanta  wypełniony przez opiekuna praktykanta w organizacji, 4) kwestionariusz oceny praktyki  (wypełniony przez studenta po odbyciu praktyki).

    Praktykę zalicza na ocenę opiekun-kierownik praktyk zawodowych Instytutu Nauk o Polityce UR i dokonuje wpisu w indeksie, karcie egzaminacyjnej oraz w dzienniku praktyki.

    Zgodnie z Regulaminem studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim (§ 24, pkt. 4) opiekun praktyk może także zaliczyć praktykę na podstawie: 1) dokumentu potwierdzającego wykonywanie pracy zarobkowej lub wolontariatu w tym również za granicą, jeśli jej charakter spełnia wymagania przewidziane w programie praktyki; 2) udziału studenta w obozie naukowym. Odmowa zaliczenia praktyki przez opiekuna następuje w formie pisemnej decyzji wraz z uzasadnieniem, od której przysługuje odwołanie do dziekana w terminie 14 dni od jej otrzymania. Praktykę odbytą za granicą, na podstawie trójstronnego porozumienia, po jej zrealizowaniu zalicza się studentowi na poczet obowiązkowej praktyki określonej programem nauczania na danym kierunku.

 

Lp.

pliki do pobrania

uwagi

termin

1.

zgoda na odbycie praktyki

potwierdzić w wybranej organizacji i złożyć
w sekretariacie Instytutu Nauk o Polityce UR

do 15 maja

2.

formularz zgłoszenia praktyki

wypełniony formularz przesłać na e-mail kmcwynar@o2.pl

do 15 maja

3.

Dziennik praktyki zawodowej

należy wydrukować w formie broszury

3 tygodnie praktyki

4.

Kwestionariusz oceny praktykanta

wypełnia opiekun praktykanta w organizacji

po odbyciu praktyki

5.

Zaświadczenie o odbyciu praktyki

podpisuje opiekun praktykanta oraz dyrektor organizacji

po odbyciu praktyki

6.

Kwesionariusz oceny praktyki

wypełnia student

po odbyciu praktyki

7.

Podanie o zaliczenie praktyki na podstawie wykonywanej pracy zarobkowej/ wolontariatu/ udziału w obozie naukowym

do podania należy dołączyć stosowne zaświadczenie oraz potwierdzenie zakresu wykonywanych obowiązków

do 15 maja

 

    W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień programowych lub przebiegu praktyki należy skontaktować się z opiekunem-kierownikiem praktyk zawodowych Instytutu Nauk o Polityce UR – dr Katarzyna M. Cwynar – e-mail: kmcwynar@o2.pl lub z sekretariatem Instytutu Nauk o Polityce UR.