Załącznik nr 1

EFEKTY KSZTAŁCENIA

dla studiów podyplomowych

 

Nazwa studiów podyplomowych: Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej

Opis zakładanych efektów kształcenia:

I.      Efekty kształcenia według uniwersalnych charakterystyk poziomów w PRK1:

POZIOM  7

 

Symbol

Opis zakładanych efektów kształcenia

PRK

Absolwent studiów podyplomowych:

WIEDZA

SP_W

Zna i rozumie w pogłębiony sposób teorie i metody dotyczące zarządzania w administracji publicznej. Ma wiedzę na temat zależności poszczególnych elementów wpływających na efektywne procesy zarządzania w administracji. Rozumie różnorodne i złożone uwarunkowania, które wpływają na przebieg takich procesów.

P7U_W

UMIEJĘTNOŚCI

SP_U

Potrafi wykonywać zadania i rozwiązywać problemy z zakresu zarządzania administracją publiczną z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w czasie studiów. Potrafi planować własny rozwój w pracy zawodowej. Wykorzystuje różne narzędzia do komunikowania się różnymi grupami odbiorców. 

P7U_U

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

SP_K

Jest gotowy do rozwoju własnego oraz do podejmowania inicjatyw dotyczących doskonalenia kompetencji zespołów i organizacji, których jest uczestnikiem. Jest gotowy do przewodzenia grupie w jednostkach administracji publicznej.

 

P7U_K

1-     Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64)

 

II.    Efekty kształcenia według charakterystyk drugiego stopnia PRK dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego2:

 

Symbol

Opis zakładanych efektów kształcenia

PRK

WIEDZA

Absolwent studiów podyplomowych  zna/ rozumie/posiada w pogłębionym stopniu:

POZIOM  7

SP_W01

teorie i metody dotyczące zarządzania zasobami instytucji publicznej.

P7S_WG

SP_W02

metody dotyczące reguł organizacji pracy w urzędzie administracji publicznej.

P7S_WG

SP_W03

pojęcie coachingu, definiuje kompetencje menadżerskie potrzebne do zarządzania pracownikami instytucji publicznej.

P7S_WG

SP_W04

elementy, fakty i zjawiska wpływające na wizerunek organizacji.

P7S_WG

SP_W05

zasady dotyczące dress-codu i etykiety pracownika administracji publicznej i ich znaczenie w pracy zawodowej.

P7S_WG

 

SP_W06

procedury dotyczące procesu negocjacji instytucji publicznej z otoczeniem biznesowym.

P7S_WG

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent studiów podyplomowych potrafi:

POZIOM 7

SP_U01

ocenić rozwiązania organizacyjne w urzędzie oraz dobrać właściwe metody ich udoskonalenia

P7S_UW

SP_U02

dokonać oceny i poddać krytycznej analizie dysfunkcje administracji publicznej.

P7S_UW

SP_U03

ocenić i poddać analizie system zarządzania kadrami w instytucji, wskazać jego ewentualne mankamenty i zaproponować nowe rozwiązania w tym obszarze

P7S_UO

SP_U04

potrafi dobrać i zastosować narzędzia wpływające na poprawny wizerunek organizacji

P7S_UW

SP_U05

wykorzystać posiadaną wiedzę do analizy wykorzystania mediów społecznościowych do budowania wizerunku organizacji 

P7S_UW

 

SP_U06

w zależności od sytuacji potrafi w praktyce zastosować zasady dotyczące dress codu pracownika administracji publicznej

P7S_UW

 

SP_U07

wykorzystać posiadaną wiedzę do analizy elementów wpływających na proces negocjacji, wskazuje błędy zakłócające efektywność tego procesu

P7S_UW

 

SP_U08

zastosować w pracy zawodowej i sytuacjach publicznych zasady dotyczące etykiety pracownika administracji publicznej

P7S_UW

 

SP_U09

komunikować się z różnymi grupami odbiorców stosując zasady dotyczące wystąpień telewizyjnych i przemawiania publicznego

P7S_UK

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent studiów podyplomowych jest gotów/ma świadomość do:

POZIOM 7

SP_K01

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w administracji publicznej przez samokształcenie i indywidualny rozwój

P7S_KR

SP_K02

ma świadomość znaczenia wiedzy i inspiruje innych do doskonalenia kompetencji

P7S_KK

SP_K03

jest gotowy do działania w sposób przedsiębiorczy i otwarty na innowacyjne rozwiązania

P7S_KO

SP_K04

ma świadomość znaczenia funkcji kierowniczej w organizacji i posiada aspiracje do jej pełnienia

P7S_KR

 

2 - Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji   typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8
(Dz. U z 2016 r. poz. 1594).

 

Oznaczenia:

Ü  SP – studia podyplomowe

Ü  W01, 02, 03, itd. – wiedza i kolejny nr efektu kształcenia;

Ü  U01, 02, 03, itd. – umiejętności i kolejny nr efektu kształcenia;

Ü  K01,  02, 03, itd. – kompetencje społeczne i kolejny nr efektu kształcenia

Ü  PRK – Polska Rama Kwalifikacji