ZASADY REKRUTACJI 

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe „Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej” jest złożenie wymaganych dokumentów:

1.      Podania o przyjęcie na studia podyplomowe organizowane przez Uniwersytet Rzeszowski.

2.      Kserokopii dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (potwierdzonej przez UR za zgodność
z oryginałem).

3.      Kserokopii dowodu osobistego (w przypadku cudzoziemców innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) potwierdzonej przez UR.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.