Władze Instytutu Nauk o Polityce

 

Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce:
prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska

                                       Profesor nauk społecznych. Stypendystka Fundacji Fulbrighta i Fundacji Kościuszkowskiej, a także Research Support Scheme, Uniwersytetu Europy Środkowej w Pradze. Odbyła staże naukowe w: University of California, Irvine oraz Arizona State University. Do września 2007 r. zatrudniona na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; od października 2007 r. – na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Rzeszowskim. Członek-założyciel Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej; członek indywidualny European Group of Public Administration oraz Network of Institutes and Schools of Public Administration in Eastern and Central Europe. W latach 2006-2008 członek Rady Konsultacyjnej Programu PESEL2 przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obecnie Kierownik projektu badawczego Nr NN114 250039, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Autorka, współautorka oraz redaktorka i współredaktorka – ponad 150 publikacji naukowych, m.in. 3 monografii autorskich, 6 monografii pod redakcją lub współredagowanych, 86 artykułów autorskich i współautorskich. Zainteresowania badawcze: samorząd terytorialny w ujęciu porównawczym, rozwój lokalny i regionalny, governance.

 

Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce:
dr Paweł Kuca

                                      Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt w Katedrze Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rozprawę doktorską obronił na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach związanych z komunikowaniem i funkcjonowaniem mediów, zwłaszcza w odniesieniu do mediów regionalnych i lokalnych. Zajmuje się także media relations. Były dziennikarz. W latach 2001 – 2010 pracował w gazetach regionalnych woj. podkarpackiego (Gazeta Codzienna „Nowiny”, Ludzie Sukcesu), był korespondentem tygodnika „Newsweek Polska”. Zajmował się tematyką polityczną i samorządową. Doradca i trener w zakresie komunikowania, media relations i współpracy z mediami. Członek redakcji „Naukowego Przeglądu Dziennikarskiego”. Autor i współautor monografii oraz artykułów naukowych z zakresu komunikowania i funkcjonowania mediów.