Zakład Polityki Bezpieczeństwa

Zakład Polityki Bezpieczeństwa prowadzi badania naukowe w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego w obrębie trzech obszarów: „Spory i konflikty międzynarodowe”, „Polityka bezpieczeństwa w ujęciu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym”, „Prawa człowieka i ich ochrona”. Pierwszy obszar obejmuje aspekty prawne i polityczne sporów i konfliktów międzynarodowych oraz analizę konkretnych przypadków w wymiarze regionalnym oraz globalnym. „Polityka bezpieczeństwa w ujęciu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym” obejmuje analizę determinantów wpływających na destabilizację systemu bezpieczeństwa na poszczególnych poziomach. W ramach trzeciego obszaru badania skupiają się wokół naruszeń praw i wolności człowieka we współczesnym świecie i odpowiedzialności za te naruszenia; ochrony praw niektórych grup osób; ochrony praw człowieka w systemach międzynarodowych oraz polskim systemie prawnym.


Pracownicy Zakładu

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Żarna
telefon: 17 872 13 02 (Dziekanat)/ 11 24 (Instytut)
e-mail: zrnk75@wp.pl
dr Mira Malczyńska-Biały
telefon: 17 872 11 64
e-mail: mira19@interia.pl
dr Maciej Milczanowski
telefon: 17 872 11 24
e-mail: macm@poczta.onet.pl